સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને વિચાર તમારા પોતાના વૈવિધ્યપૂર્ણ રચાયેલ 3D અવતાર
Bugs and Features

Error when i open Admin

દ્વારા Gandolfos પોસ્ટ Mar 30 2014, 6:12

Exception [EclipseLink-4002] (Eclipse Persistence Services - 2.6.0.v20130919-377691b): org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException
Internal Exception: org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: sorry, too many clients already
Error Code: 0
No bot has been selected, you need to first select your bot from browse
------------
Bot was selected and after the klick on the admin button i have these error

Gandolfos


by admin posted Mar 30 2014, 10:50
Sorry, seemed to be a database issue. I rebooted the database, and it should be fine now.

I will investigate further.

Thanks for reporting the issue.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2397, today: 1, week: 4, month: 17

by Dean_Winchester. posted Feb 22 2018, 18:35
when i go in a bot chat im getting Internal Exception: org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: sorry, too many clients already Error Code

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2244, today: 1, week: 3, month: 12

by admin posted Feb 23 2018, 7:15
Our server had a database issue last evening and has been resolved. Your bots should be ok.

Thank you for reporting the issue.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2191, today: 0, week: 2, month: 10

by signazzi posted Apr 27 2020, 9:22

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1882, today: 0, week: 2, month: 19

by admin posted Apr 28 2020, 7:23
This was a database issue that was resolved yesterday.
Please let us know if you still encounter the issue.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1778, today: 0, week: 1, month: 15

by zannavery1986 posted Jun 2 2020, 20:08
I'm getting this same notification in chatbot wars. Everything else is working fine for me so far.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1719, today: 0, week: 2, month: 12

by zannavery1986 posted Jun 2 2020, 20:28
I just tried it again and it works. Thanks :)

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1704, today: 0, week: 3, month: 17

by tpranara posted Jun 3 2020, 3:00

I am getting this error too. Does anyone answer forum posts?


Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1592, today: 0, week: 2, month: 12

by admin posted Jun 3 2020, 7:54
This error should be resolved now.
Please let us know if you encounter this issue or other issues.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1896, today: 0, week: 2, month: 21

by Bladeofevils posted Nov 8 2020, 21:09
I’m having this error too. It just started today.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1041, today: 1, week: 5, month: 21

by admin posted Nov 9 2020, 7:58
Sorry this was a database issue last night. It has been resolved.
Please let us know if it occurs again.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1105, today: 0, week: 2, month: 22

by real_postcard posted Nov 24 2020, 7:32

I keep getting error message saying eternal error to many clients already 


Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1063, today: 1, week: 2, month: 22

by admin posted Nov 24 2020, 7:53
This issue has been resolved.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1147, today: 1, week: 3, month: 24

ને: 17454
પોસ્ટ: Mar 30 2014, 6:12
જવાબો: 11
જોવાઈ: 3348, આજે: 1, સપ્તાહ: 5, મહિને: 25
0 0 0.0/5