સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Help

How can I edit the Knowledge to forget some responses.

દ્વારા Lumpa God પોસ્ટ Sep 7 2014, 4:14

I want my bot to ignore some responses to my questions e.g:

admin - What is GML?
bot - Gml is a thing. (wrong)
or
bot - The Geography Markup Language is the XML grammar defined by the Open Geospatial Consortium to express geographical features. (wrong again)
or
bot - Game Maker Language. - this is the right one! I already train him to say this one, but I want him to forget the others.

Is this make sense?


by admin posted Sep 7 2014, 8:21
You can mark responses as invalid or valid and correct responses from the Chat Logs page under Admin. You can also view all of your bot's learned responses and edit them.

If you mark those two responses as invalid, then your bot will use the third response.

If you create your bot using the default template it will contain at "WhatIs" script that attempts to answer "what is" type questions. You can delete this script from the Program page under Admin.

If you are making a bot for a specific purpose, it is best to delete the "WhatIs" and the "NounVerbAdjectiveStateMachine" scripts, or start with an empty template.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2013, today: 1, week: 3, month: 4

by Will Dockery posted Sep 16 2014, 6:30
Excellent... answered several questions before I even asked them!

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2032, today: 0, week: 3, month: 3

ને: 363602
ટૅગ્સ: training, learning, knowledge
પોસ્ટ: Sep 7 2014, 4:14
જવાબો: 2
જોવાઈ: 2336, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 3
0 0 0.0/5