જોડાવા બોટ કાવ્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ પર BotLibre.org
Browse : AIML : Fantometo
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
Fantometo 0.10 Tue Mar 31 17:14:42 EDT 2020 Tue Mar 31 17:14:42 EDT 2020 marianzdankowski
Fantometo 0.9 Tue Mar 31 15:22:44 EDT 2020 Tue Mar 31 15:22:44 EDT 2020 marianzdankowski
Fantometo 0.8 Tue Mar 31 15:22:00 EDT 2020 Tue Mar 31 15:22:00 EDT 2020 marianzdankowski
Fantometo 0.7 Tue Mar 31 15:21:14 EDT 2020 Tue Mar 31 15:21:14 EDT 2020 marianzdankowski
Fantometo 0.6 Tue Mar 31 06:42:19 EDT 2020 Tue Mar 31 06:42:19 EDT 2020 marianzdankowski
Fantometo 0.5 Fri Mar 27 01:53:39 EDT 2020 Tue Mar 31 06:41:05 EDT 2020 marianzdankowski
Fantometo 0.4 Fri Mar 27 01:52:00 EDT 2020 Fri Mar 27 01:52:00 EDT 2020 marianzdankowski
Fantometo 0.3 Fri Mar 27 01:48:50 EDT 2020 Fri Mar 27 01:48:50 EDT 2020 marianzdankowski
0.2 Fri Mar 27 01:48:14 EDT 2020 Fri Mar 27 01:48:14 EDT 2020 marianzdankowski
0.1 Fri Mar 27 01:46:04 EDT 2020 null marianzdankowski