બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ
Browse : AIML : turka
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.2 Fri Nov 22 22:50:25 EST 2019 Fri Nov 22 22:50:25 EST 2019 jinvx
0.1 Fri Nov 22 22:49:51 EST 2019 Fri Nov 22 22:50:16 EST 2019 jinvx