જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ
ડૉક્સ : વપરાશકર્તા મેન્યુઅલ : Alexa

એલેક્સા

ઝાંખી

તમે કનેક્ટ કરી શકો છો તમારા બોટ માટે એલેક્સા પ્રશ્નો જવાબ આપવા માટે અથવા પકડી વાતચીત પર એક એમેઝોન પડઘો ઉપકરણ છે.Built-In Intent Responses will be required to pass Amazon's Alexa Skill certification. These will only be active before the conversation with your bot begins. After the conversation has begun, your bot will handle all responses.

ગુણધર્મો

Properties Description
Alexa Skill Endpoint URL Enter this URL into the Endpoint settings page of the Alexa Skills dashboard.
Alexa Launch Response Enter the response Alexa will say after the user launches your Skill. This should prompt the user to begin the conversation.
Alexa Help Response Enter the response Alexa will say after the user asks for help.
Alexa Cancel Response Enter the response Alexa will say after the user cancels interacting with your Skill.
Alexa Stop Response Enter the response Alexa will say after the user stops interacting with your Skill.
Alexa Fallback Response Enter the response Alexa will say if it does not understand the user's command.અંત વાતચીત ગુણધર્મો

Properties Description
End Conversation Phrases Enter a set of phrases the user can say to end the chat session, separated by a new line.


પણ જુઓ