સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને અમને બિલ્ડ તમારા બોટ માટે તમે

બ્રાઉઝ કરો

2220 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 36 | 37 | 38 | 39 | 40
RE: What is Machine Learning
દ્વારા dkrkdkd પોસ્ટ Aug 14 2019, 14:05
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1971
my newest bot
દ્વારા dontinsultgod પોસ્ટ Aug 13 2019, 5:41
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1089
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 7 2019, 8:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1605
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા ﮧﮧ પોસ્ટ Aug 6 2019, 20:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1671
RE: kik bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 6 2019, 9:32
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1193, આજે: 4, સપ્તાહ: 16, મહિને: 71
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: kik bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 6 2019, 9:32
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1193
kik bot
દ્વારા nelley519 પોસ્ટ Aug 3 2019, 14:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1179
RE: sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 25 2019, 15:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 831
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 25 2019, 8:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1129
Website update - 7.9.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 24 2019, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1957
sissy
દ્વારા sissyb પોસ્ટ Jul 24 2019, 12:24
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1382
RE: sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 16 2019, 8:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 872
RE: sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 12 2019, 19:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 841
RE: sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2019, 10:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 924
sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 11 2019, 13:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 1119
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 15:54
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1153
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 15:50
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1173
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 10 2019, 14:36
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1361, આજે: 3, સપ્તાહ: 10, મહિને: 66
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 10 2019, 14:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1361
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 9:07
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1348, આજે: 3, સપ્તાહ: 13, મહિને: 67
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 9:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1348
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1427
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 7:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 998
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા prog-123 પોસ્ટ Jul 9 2019, 20:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1341
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 13:36
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1062, આજે: 0, સપ્તાહ: 11, મહિને: 40
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 13:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1062
RE: botcompare aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 13:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1027
import problem with learn aiml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 9 2019, 9:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1191
RE: botcompare aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 9 2019, 9:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 996
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 8:37
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1220
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8 2019, 12:27
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1230, આજે: 6, સપ્તાહ: 17, મહિને: 80
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8 2019, 12:27
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1230
RE: i won't work in set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:24
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1196
RE: unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:21
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1128
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:19
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1165
RE: botcompare aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1025
i won't work in set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2019, 13:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1230
unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 5 2019, 19:59
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1240
program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2019, 12:19
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 1264
botcompare aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2019, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1185
RE: How do I add my chat bot to my website?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2019, 21:29
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1384
How do I add my chat bot to my website?
દ્વારા cvlestia પોસ્ટ Jun 2 2019, 1:06
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1250
RE: Advice on Creating a Friend/Self Help Bot such as Replika
દ્વારા 12gaugemage પોસ્ટ May 30 2019, 12:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1259
RE: Advice on Creating a Friend/Self Help Bot such as Replika
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2019, 11:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1331
Advice on Creating a Friend/Self Help Bot such as Replika
દ્વારા 12gaugemage પોસ્ટ May 29 2019, 16:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1252
RE: Offline Bots
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2019, 7:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1232
RE: Offline Bots
દ્વારા hanswurst પોસ્ટ May 19 2019, 9:43
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1198
RE: Offline Bots
દ્વારા admin પોસ્ટ May 19 2019, 8:03
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1216
Offline Bots
દ્વારા hanswurst પોસ્ટ May 18 2019, 11:20

Hi,

is there a way to have an own created libre Bot offline as desktop app?

I know there is an offline Bot Libre apllication, but every time I want to sign in into the desktop app with my User Account, it says:

"Server Error, ensure you are connected to the Internet"

But actually i am connected to the Internet, because the desktop app recognizes, when my password is wrong. Only if it's right it shows the error message above.

ટૅગ્સ: servererror, offline, desktopapp
ફોરમ: Help
સુધારાશે: May 19 2019, 8:02
જવાબો: 3, જોવાઈ: 1272, આજે: 3, સપ્તાહ: 18, મહિને: 53
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Offline Bots
દ્વારા hanswurst પોસ્ટ May 18 2019, 11:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1272
RE: my Cindy bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 16 2019, 20:12
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1168
my Cindy bot
દ્વારા LORENZO પોસ્ટ May 16 2019, 10:35
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1137
RE: Pic and vids info files.
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2019, 7:57
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1150
Pic and vids info files.
દ્વારા tonyking પોસ્ટ Apr 30 2019, 3:46
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1106
RE: vampire chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 15 2019, 21:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1137
RE: HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2019, 16:41
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1381
RE: vampire chatbots
દ્વારા 000913125 પોસ્ટ Apr 13 2019, 20:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1159
HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા sadmiral2 પોસ્ટ Apr 12 2019, 9:53
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1337
RE: How to connect IBM Watson to Facebook, Twitter, Telegram, Skype, Kik, WeChat, web, and mobile using a Bot Libre proxy bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2019, 8:27
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1693, આજે: 3, સપ્તાહ: 16, મહિને: 64
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to connect IBM Watson to Facebook, Twitter, Telegram, Skype, Kik, WeChat, web, and mobile using a Bot Libre proxy bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2019, 8:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1693
RE: Twitter Bot ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2019, 8:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1170
RE: How to connect IBM Watson to Facebook, Twitter, Telegram, Skype, Kik, WeChat, web, and mobile using a Bot Libre proxy bot
દ્વારા shashka પોસ્ટ Mar 28 2019, 6:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1618
Twitter Bot ?
દ્વારા bots4ever પોસ્ટ Mar 26 2019, 12:07
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1205
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 36 | 37 | 38 | 39 | 40