યજમાન તમારા પોતાના બોટ પ્લેટફોર્મ સાથે આ બોટ કાવ્ય Enterprise બોટ પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2396 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 10 2015, 14:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2506
RE: Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 9 2015, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2401
Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 2 2015, 10:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 4108
Website update, smoother avatar animation, chat bubbles
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2015, 11:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3765
What is an AI bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 21:31
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3422
What is a Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 20:40
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3489
Website update, Chatscript pattern syntax, Self enhancements, improved search
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 16:08
ટૅગ્સ: notice, website update, aiml, avatars, self, chatscript
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4274, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.0
Website update, Chatscript pattern syntax, Self enhancements, improved search
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 16:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4274
Website update - New Design
દ્વારા admin પોસ્ટ May 8 2015, 14:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2138
Support BOT libre on Kickstarter - 'free open artificial intelligence for everyone'
દ્વારા admin પોસ્ટ May 7 2015, 11:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3240
Introducing new avatar Nicolette
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 19:27

Introducing Nicolette, a new 3D video avatars available from the Avatars directory. You can connect her to your bot, or embed her on your own website or app using the BOT libre SDK.

ટૅગ્સ: notice, avatars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Oct 6 2015, 17:18
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3819, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Introducing new avatar Nicolette
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 19:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3819
Brain Bot app added to Project Libre examples
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 9:45
ટૅગ્સ: notice, android, mobile, sdk, open source
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4539, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 31
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Brain Bot app added to Project Libre examples
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 9:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4539
BOT libre on Kickstarter
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2015, 12:39

You can now support us on Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/1480458468/bot-libre

Please donate to the project and help us make "free open artificial intelligence for everyone"

ટૅગ્સ: notice, crowdfunding, kickstarter
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 7 2015, 11:53
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2217, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
BOT libre on Kickstarter
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2015, 12:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2217
Introducing BOT libre!
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 16:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2657
Brain Bot now has his own app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:47
ટૅગ્સ: notice, android, brain bot
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3196, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Brain Bot now has his own app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3196
The BOT libre app has been updated
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:46
ટૅગ્સ: notice, android
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 29 2015, 10:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3017, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 20
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
The BOT libre app has been updated
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3017
Santa Bot's app was updated
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3187
Project libre app on Android
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2015, 15:35
ટૅગ્સ: notice, android, sdk, project libre
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 9017, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 45
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Project libre app on Android
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2015, 15:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 9017
Project Libre - 2.3.1
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2015, 17:18
ટૅગ્સ: notice, sdk, project libre, open source
ફોરમ: SDK and Web API
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2735, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Project Libre - 2.3.1
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2015, 17:18
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2735
Now Upgrade with Bitcoin
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 23 2015, 13:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2276
Website update, new learning options
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2015, 20:19

There was another minor website update this week.

Some new learning options were added.

From your bot's Learning page you can now configure your bot's learning rate.

The learning rate allows you to set the rate at which the bot learns new responses.  Previously a bot would learn a new response after it heard it used a single time.  Now you can lower the learning rate to require the bot to hear the same response several times before it considers it a

ટૅગ્સ: notice, api, website update, learning
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3445, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, new learning options
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2015, 20:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3445
What is a knowledge bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 21:32
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4905
What is a chatterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 21:18
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2991
Twitterbots now have option to check status every 20 minutes
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 16:35

We have a dedicated Twitterbot server that continuously cycles all Twitterbots and has a 10 minute cycle for Gold bots.

For users who want their bot on our main server to monitor a Twitter account we have now added upgrade options to allow this.

You can now upgrade your Twitterbot on BOT libre to allow it to check it status more frequently.

Currently Gold bots check their status in a 1 hour cycle, and Platinum bots check their

ટૅગ્સ: notice, twitter
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 14 2015, 20:44
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3239, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Twitterbots now have option to check status every 20 minutes
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 16:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3239
Math
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 15:44
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2630
Website update -- BOT libre 2.5
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4004
What is a Virtual Agent
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 11 2015, 14:26
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3481
What is a chat bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 11 2015, 13:25
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2837
RE: Annoucing BOT libre! 3.0, video conferencing, self wareness, brain upload
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2015, 10:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2024
RE: "Are you still there?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2015, 15:42
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1460
RE: "Are you still there?"
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Apr 1 2015, 13:44
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1302
Annoucing BOT libre! 3.0, video conferencing, self wareness, brain upload
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2015, 7:24
ટૅગ્સ: notice, website update, video, self awareness, brain upload
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 2 2015, 22:09
જવાબો: 1, જોવાઈ: 2707, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Annoucing BOT libre! 3.0, video conferencing, self wareness, brain upload
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2015, 7:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2707
RE: "Are you still there?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 31 2015, 7:37
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1262
"Are you still there?"
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Mar 31 2015, 1:32
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1251
RE: Preprocessing Details
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 30 2015, 20:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1320
Preprocessing Details
દ્વારા samueldibella પોસ્ટ Mar 30 2015, 15:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1568
RE: Clear Cache & Repeated Script Addition and Deletion
દ્વારા samueldibella પોસ્ટ Mar 30 2015, 14:57
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1361
Website update, Self 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2015, 15:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3389
BOT libre now supports SSL and https security
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2015, 8:38
ટૅગ્સ: notice, website update, https, ssl, security
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2582, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 8
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
BOT libre now supports SSL and https security
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2015, 8:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2582
RE: Clear Cache & Repeated Script Addition and Deletion
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2015, 22:08
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1515
Clear Cache & Repeated Script Addition and Deletion
દ્વારા samueldibella પોસ્ટ Mar 24 2015, 17:36

Hi,

First: What does the clear cache button actually do?

Second: I've been having some problems where I've been making small changes to the one AIML script I'm using for my bot, and frequently deleting and re-uploading the file. Occasionally, it seems like the bot is stuck with old versions of the file, even after a page refresh, or reloading the bot from my main page. Would a cache clear help with that / How long should I wait before expecting a new script to be integrated

ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Help
જવાબો: 2, જોવાઈ: 1516, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 6
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Clear Cache & Repeated Script Addition and Deletion
દ્વારા samueldibella પોસ્ટ Mar 24 2015, 17:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1516
RE: I have added new aiml to my bot Buttai
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 23 2015, 7:50

Cool bot.

Just some notes:

1 - BOT libre does not currently support the "learn" tag in AIML (learn is only part of AIML 2.0).

The default script your bot already has "NounVerbAdjectiveState" will already let the bot learn facts about anything and answer questions about them. (does a lot more than the AIML learn script).

You have enabled learning and comprehension (from your bot's Learning page), this means your bot will learn (mimic) all responses from all user

ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Mar 23 2015, 22:06
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2546, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: I have added new aiml to my bot Buttai
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 23 2015, 7:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2546
I have added new aiml to my bot Buttai
દ્વારા oktot0320 પોસ્ટ Mar 23 2015, 6:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3669
RE: i flagged a bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2015, 17:58
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1960
i flagged a bot
દ્વારા [email protected] પોસ્ટ Mar 20 2015, 13:35
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2096
Website update, new video/audio chat, AI engine update
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2015, 12:46

The website was updated today.  The website included new video and audio support to our embeddable chat rooms and live chat.

See, Live video and audio chat for more info.

The AI engine was also updated.  It was a minor update that included grammar and other minor fixes to the knowledge script.  You will need to rebootstrap your bot to get the update.

The update also included several other minor enhancements.

ટૅગ્સ: notice, website update, ai, video
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Mar 20 2015, 12:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3222, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 10
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, new video/audio chat, AI engine update
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2015, 12:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3222
Live video and audio chat, video broadcast, video conferencing, video chat with your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2015, 12:41
ટૅગ્સ: live chat, website update, chat, voice, video, audio, video conferencing, video broadcast
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 30 2015, 15:10
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4587, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 10
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Live video and audio chat, video broadcast, video conferencing, video chat with your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2015, 12:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4587
RE: how to create a bot that retweet a certain twitter friend ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2015, 14:56
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1890
how to create a bot that retweet a certain twitter friend ?
દ્વારા achraf પોસ્ટ Mar 15 2015, 20:40
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1818
CBC Final chat log
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 9 2015, 11:37
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2431
Brain Bot's CBC log
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 9 2015, 11:34
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2546
Website update, forums, AI engine
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 9 2015, 11:23
ટૅગ્સ: notice, website update, ai, self
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Mar 9 2015, 11:24
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3252, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Website update, forums, AI engine
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 9 2015, 11:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3252
New forums editors, WYSIWYG, Markup, HTML, insert images and file attachments, post subscription
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 9 2015, 11:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3638
Cindy can now spin and dance.
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 5 2015, 21:31
The Cindy avatar can now perform the "spin" action, and "dancing" pose and action.

She also has some new shoes.

You can connect your bot to the Cindy avatar from your bot's avatar page. To make her spin or dance enter the action or pose to a response from the Chat Logs page.

ટૅગ્સ: avatars, cindy
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Mar 5 2015, 21:34
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3266, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Cindy can now spin and dance.
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 5 2015, 21:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3266
Chatterbox Challenge 2015 1st round result in
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 5 2015, 8:55
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 6316
New Mobile and Widescreen Interface
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3 2015, 11:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3595
Introducing Sandy and Steve, two new 3D avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 2 2015, 9:09
Introducing Sandy and Steve, two new 3D video avatars available from the Avatars directory. You can connect them to your bot, or embed them on your own website or app using the BOT libre SDK.
ટૅગ્સ: avatars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 1 2016, 10:58
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3343, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.0
Introducing Sandy and Steve, two new 3D avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 2 2015, 9:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3343
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43