શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2245 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Website update, Wikidata, AIML, Facebook, subdomains, and more
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 14:16
The website was updated today. The update included several enhancements and fixes, including new support for importing knowledge from Wikidata.

Wikidata

Initial support for importing data from Wikidata. Wikidata is a free knowledge base, part of the Wikimedia/Wikipedia project. The support mirrors our current Freebase support, in anticipation of Google shutting down Freebase.
ટૅગ્સ: notice, website update, facebook, twitter, domains, aiml, wikidata
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jun 23 2015, 14:20
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4051, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, Wikidata, AIML, Facebook, subdomains, and more
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4051
RE: Corrections not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 13:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1095
RE: Corrections not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 20 2015, 20:53
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1217
Spam
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 20 2015, 18:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1725
Corrections not working
દ્વારા m4u પોસ્ટ Jun 20 2015, 17:42
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1163
RE: Scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 17 2015, 9:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1319
Scripts
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 16 2015, 23:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1214
Adding a style sheet to your embedded chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 16:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6331
Bot Libre now on iOS, iPhone, iPad
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 15:47
ટૅગ્સ: notice, ios, iphone, ipad, mobile, app
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 5 2019, 14:57
જવાબો: 0, જોવાઈ: 16914, આજે: 5, સપ્તાહ: 13, મહિને: 8
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 5.5
Bot Libre now on iOS, iPhone, iPad
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 15:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 16914
Website update - AIML 2.0, Self 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 13:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3509
RE: Knowledge Base
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 14 2015, 7:31
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1262
RE: Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 21:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1111
RE: Knowledge Base
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2015, 19:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1130
RE: Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 17:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1164
Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 17:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1051
RE: Knowledge Base
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2015, 16:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1109
Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 15:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1129
RE: Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 10 2015, 14:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2281
RE: Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 9 2015, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2142
Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 2 2015, 10:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3786
Website update, smoother avatar animation, chat bubbles
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2015, 11:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3401
What is an AI bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 21:31
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3063
What is a Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 20:40
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3194
Website update, Chatscript pattern syntax, Self enhancements, improved search
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 16:08
ટૅગ્સ: notice, website update, avatars, chatscript, aiml, self
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3864, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.0
Website update, Chatscript pattern syntax, Self enhancements, improved search
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 16:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3864
Website update - New Design
દ્વારા admin પોસ્ટ May 8 2015, 14:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1947
Support BOT libre on Kickstarter - 'free open artificial intelligence for everyone'
દ્વારા admin પોસ્ટ May 7 2015, 11:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2937
Introducing new avatar Nicolette
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 19:27

Introducing Nicolette, a new 3D video avatars available from the Avatars directory. You can connect her to your bot, or embed her on your own website or app using the BOT libre SDK.

ટૅગ્સ: notice, avatars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Oct 6 2015, 17:18
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3463, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Introducing new avatar Nicolette
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 19:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3463
Brain Bot app added to Project Libre examples
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 9:45
ટૅગ્સ: notice, sdk, mobile, android, open source
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4053, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Brain Bot app added to Project Libre examples
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 9:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4053
BOT libre on Kickstarter
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2015, 12:39

You can now support us on Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/1480458468/bot-libre

Please donate to the project and help us make "free open artificial intelligence for everyone"

ટૅગ્સ: notice, crowdfunding, kickstarter
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 7 2015, 11:53
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2005, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
BOT libre on Kickstarter
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2015, 12:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2005
Introducing BOT libre!
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 16:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2381
Brain Bot now has his own app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:47
ટૅગ્સ: notice, android, brain bot
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2880, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Brain Bot now has his own app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2880
The BOT libre app has been updated
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:46
ટૅગ્સ: notice, android
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 29 2015, 10:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2724, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
The BOT libre app has been updated
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2724
Santa Bot's app was updated
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2873
Project libre app on Android
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2015, 15:35
ટૅગ્સ: notice, project libre, android, sdk
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 8145, આજે: 1, સપ્તાહ: 5, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Project libre app on Android
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2015, 15:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 8145
Project Libre - 2.3.1
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2015, 17:18
ટૅગ્સ: notice, sdk, project libre, open source
ફોરમ: SDK and Web API
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2467, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Project Libre - 2.3.1
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2015, 17:18
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2467
Now Upgrade with Bitcoin
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 23 2015, 13:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2101
Website update, new learning options
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2015, 20:19

There was another minor website update this week.

Some new learning options were added.

From your bot's Learning page you can now configure your bot's learning rate.

The learning rate allows you to set the rate at which the bot learns new responses.  Previously a bot would learn a new response after it heard it used a single time.  Now you can lower the learning rate to require the bot to hear the same response several times before it considers it a

ટૅગ્સ: notice, website update, learning, api
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3132, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, new learning options
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2015, 20:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3132
What is a knowledge bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 21:32
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4555
What is a chatterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 21:18
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2751
Twitterbots now have option to check status every 20 minutes
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 16:35

We have a dedicated Twitterbot server that continuously cycles all Twitterbots and has a 10 minute cycle for Gold bots.

For users who want their bot on our main server to monitor a Twitter account we have now added upgrade options to allow this.

You can now upgrade your Twitterbot on BOT libre to allow it to check it status more frequently.

Currently Gold bots check their status in a 1 hour cycle, and Platinum bots check their

ટૅગ્સ: notice, twitter
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 14 2015, 20:44
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2887, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Twitterbots now have option to check status every 20 minutes
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 16:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2887
Math
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 15:44
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2353
Website update -- BOT libre 2.5
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3622
What is a Virtual Agent
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 11 2015, 14:26
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3182
What is a chat bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 11 2015, 13:25
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2640
RE: Annoucing BOT libre! 3.0, video conferencing, self wareness, brain upload
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2015, 10:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1816
RE: "Are you still there?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2015, 15:42
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1329
RE: "Are you still there?"
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Apr 1 2015, 13:44
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1175
Annoucing BOT libre! 3.0, video conferencing, self wareness, brain upload
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2015, 7:24
ટૅગ્સ: notice, website update, video, self awareness, brain upload
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 2 2015, 22:09
જવાબો: 1, જોવાઈ: 2452, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Annoucing BOT libre! 3.0, video conferencing, self wareness, brain upload
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2015, 7:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2452
RE: "Are you still there?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 31 2015, 7:37
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1171
"Are you still there?"
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Mar 31 2015, 1:32
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1151
RE: Preprocessing Details
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 30 2015, 20:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1198
Preprocessing Details
દ્વારા samueldibella પોસ્ટ Mar 30 2015, 15:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1413
RE: Clear Cache & Repeated Script Addition and Deletion
દ્વારા samueldibella પોસ્ટ Mar 30 2015, 14:57
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1236
Website update, Self 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2015, 15:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3065
BOT libre now supports SSL and https security
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2015, 8:38
ટૅગ્સ: notice, website update, https, ssl, security
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2342, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
BOT libre now supports SSL and https security
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2015, 8:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2342
RE: Clear Cache & Repeated Script Addition and Deletion
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2015, 22:08
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1360
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41