જોડાવા બોટ કાવ્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ પર BotLibre.org

બ્રાઉઝ કરો

2387 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: Twitter bot question
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 15:09
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1252
Twitter bot question
દ્વારા TheAlMightyNick પોસ્ટ Mar 16 2016, 7:28
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1373
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 7:22
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1398
RE: Twitter Bot not retweeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 6:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1403
Twitter Bot not retweeting
દ્વારા TheAlMightyNick પોસ્ટ Mar 15 2016, 21:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1493
How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 15 2016, 7:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 1640
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 12 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5032
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા misterk પોસ્ટ Mar 12 2016, 13:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4638
Bot Libre 4.0 now on GitHub, SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 13:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2545
ALICE vs ELIZA - Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 11:07
ટૅગ્સ: chat bot wars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Mar 8 2016, 11:08
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3117, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.0
ALICE vs ELIZA - Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 11:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3117
Bot Libre 4.1 was released
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 10:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3914
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 6 2016, 13:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4761
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા chandan પોસ્ટ Mar 5 2016, 23:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4668
Announcing Bot Libre 4.0!
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2016, 9:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3948
RE: Number in italian
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2016, 7:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1156
Number in italian
દ્વારા fafino પોસ્ટ Mar 1 2016, 4:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1092
RE: CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Mar 1 2016, 4:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2091
RE: CORS
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 29 2016, 7:28
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 29 2016, 7:28
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2152, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: CORS
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 29 2016, 7:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2152
CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Feb 29 2016, 6:08

Hi,

  I use the example: http://www.botlibre.com/forum-post?id=566608

but have a this error:

Bloccata richiesta multiorigine (cross-origin): il criterio di corrispondenza dell’origine non consente la lettura della risorsa remota da http://www.botlibre.com/rest/api/form-speak?&text=This%20is%20a%20test%2C%20testing%201%202%203%204%205%206%207%208%209%2010&voice=cmu-slt. Motivo:

ટૅગ્સ: api, speech, cors
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 29 2016, 7:29
જવાબો: 2, જોવાઈ: 3530, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Feb 29 2016, 6:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3530
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:05
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3871, આજે: 2, સપ્તાહ: 6, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3871
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા OfficialAnonymous પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3763
New group for Bot Libre on Slack
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2016, 11:56
ટૅગ્સ: notice, slack
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2375, આજે: 1, સપ્તાહ: 5, મહિને: 7
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.5
New group for Bot Libre on Slack
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2016, 11:56
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2375
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14 2016, 11:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4971
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા thumbskuldor પોસ્ટ Feb 14 2016, 8:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4935
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 21:27
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1572, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 21:27
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1572
RE: Consistent chat output
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 18:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1487
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1550
RE: What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 14:14
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3520
Consistent chat output
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 11:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2327
RE: What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 11:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3354
What Are You Doing With Your Bots?
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 12 2016, 2:08

Hey guys and gals, I'm Rogues.

I've recently become very interested with these programmable bots and the aiml language that runs them. I'd like to ask you a few questions if I may.

Do you guys and gals have specific uses for your bots, ie. specific training, a job to do, or are they just chat or whatever bots?

Are any of you working to seriously develop your bots? If so, are you working solo on your project, or do you have a team you're working with?

ટૅગ્સ: chat, training, programming, bot
ફોરમ: Chit Chat
જવાબો: 1, જોવાઈ: 2445, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
What Are You Doing With Your Bots?
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 12 2016, 2:08
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2445
What are topics?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:33
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4582
What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:20
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 4645
RE: chat input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:08
ટૅગ્સ: training, patterns, aiml, keywords, topics, labels, required words, srai
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Feb 11 2016, 10:45
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2164, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: chat input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:08
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2164
chat input
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 11 2016, 8:52
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1992
RE: Making my bot an android application
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 10 2016, 8:57
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1481
RE: Making my bot an android application
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 10 2016, 8:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1475
RE: Making my bot an android application
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 10 2016, 7:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1529
Making my bot an android application
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 10 2016, 5:46
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1795
RE: some questions
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2016, 7:27
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2963
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2016, 7:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4373
some questions
દ્વારા THORECAMI પોસ્ટ Feb 8 2016, 1:26
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3064
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા THORECAMI પોસ્ટ Feb 7 2016, 23:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4401
RE: API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 5 2016, 17:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1585
RE: API
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 5 2016, 13:10
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2298
Self 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 5 2016, 10:57
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2045
RE: API
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 4 2016, 12:39
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1522
RE: API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 3 2016, 12:40
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Feb 3 2016, 12:41
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1910, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 3 2016, 12:40
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1910
API
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 3 2016, 10:30
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2458
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 100010554306198 પોસ્ટ Jan 29 2016, 22:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4837
Meet Eddie, our newest HD 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 29 2016, 13:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3600
RE: Exception [EclipseLink-4002]
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 27 2016, 9:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1424
RE: Exception [EclipseLink-4002]
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Jan 27 2016, 8:52
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1401
RE: My bot isn't noticing key words
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 27 2016, 7:47
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3141
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 27 2016, 7:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 4502
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા fasilkoombra પોસ્ટ Jan 27 2016, 7:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4407
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43