બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2558 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46
sample of using the new response cretion
દ્વારા passionguru પોસ્ટ Nov 24 2016, 4:46
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2138
RE: How to use pattern or wildcard responses
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 23 2016, 9:25
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3766
RE: How to use pattern or wildcard responses
દ્વારા pleabargain પોસ્ટ Nov 23 2016, 7:38

here is my basic chat bot

http://botlibre.com/bot?instance=14699553&dynamicChat=Chat

I used the sample code from above:

Pattern("* hockey *")
I love hockey, it is the best sport.

but I got error:

ફોરમ: FAQ
સુધારાશે: Nov 23 2016, 9:26
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4018, આજે: 1, સપ્તાહ: 15, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 5, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
RE: How to use pattern or wildcard responses
દ્વારા pleabargain પોસ્ટ Nov 23 2016, 7:38
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4018
First Kirby Avatar
દ્વારા kirbyteaching પોસ્ટ Nov 21 2016, 21:33
ટૅગ્સ: avatar, avatars
ફોરમ: Bots
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2868, આજે: 0, સપ્તાહ: 11, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
First Kirby Avatar
દ્વારા kirbyteaching પોસ્ટ Nov 21 2016, 21:33
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2868
Welcome
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 21 2016, 21:31
ફોરમ: Bots | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2813
RE: What are the supported response and chat log formats for importing and exporting?
દ્વારા pleabargain પોસ્ટ Nov 21 2016, 10:50
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3672
RE: What are the supported response and chat log formats for importing and exporting?
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 21 2016, 9:15
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3823
RE: What are the supported response and chat log formats for importing and exporting?
દ્વારા pleabargain પોસ્ટ Nov 21 2016, 6:03
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4009
How to Use Commands
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 14 2016, 11:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 10725
How to Create Your Own Personal Assistant
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 14 2016, 11:07

The Bot Libre Personal Assistant app adds the ability to schedule events, get directions via GoogleMaps, set alarms, send texts, emails and much more - all by chatting with your bot!

Create a new personal assistant bot or browse our hundreds of bots with the added assistant functionality.

ટૅગ્સ: how to, android, ios, iphone, commands, assistant
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20 2021, 11:08
જવાબો: 0, જોવાઈ: 11076, આજે: 2, સપ્તાહ: 20, મહિને: 46
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 1.0
How to Create Your Own Personal Assistant
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 14 2016, 11:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 11076
Announcing Bot Libre Personal Assistant
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 14 2016, 10:42
ટૅગ્સ: notice, android, mobile, announcement, commands, assistant
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 14 2016, 10:53
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5043, આજે: 1, સપ્તાહ: 15, મહિને: 25
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Announcing Bot Libre Personal Assistant
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 14 2016, 10:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5043
RE: Integration with Facebook,Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 14 2016, 8:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1659
Integration with Facebook,Twitter
દ્વારા eavinashBot1983 પોસ્ટ Nov 14 2016, 7:59
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1775
New Toon Avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 13 2016, 15:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3716
What classes are supported in Self
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 11 2016, 13:29
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5321
RE: Logging capabilites in Bot libre AI engine
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 11 2016, 8:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1603
RE: Logging capabilites in Bot libre AI engine
દ્વારા eavinashBot1983 પોસ્ટ Nov 11 2016, 4:54
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1621
RE: Logging capabilites in Bot libre AI engine
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 10 2016, 12:42
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1541
RE: Logging capabilites in Bot libre AI engine
દ્વારા eavinashBot1983 પોસ્ટ Nov 10 2016, 10:15
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1553
RE: Logging capabilites in Bot libre AI engine
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 10 2016, 9:20
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1529
Logging capabilites in Bot libre AI engine
દ્વારા eavinashBot1983 પોસ્ટ Nov 10 2016, 0:44
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1946
Connecting your bot to Google Calendar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 9 2016, 9:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 11003
RE: Welcome to the Artificial Intelligence forum
દ્વારા wanderiam પોસ્ટ Nov 6 2016, 15:59
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3341
RE: Machine learning capabilities of Botlibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 4 2016, 11:19
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2085
Machine learning capabilities of Botlibre
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Nov 4 2016, 1:39
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1757
Bots dressed up for Halloween
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 31 2016, 8:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2801
Introducing Grim, a psychotic possessed bot for Halloween
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 31 2016, 8:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 4084
RE: Como colocar em português
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 28 2016, 7:29
ફોરમ: Chat Logs
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2785, આજે: 0, સપ્તાહ: 8, મહિને: 16
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Como colocar em português
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 28 2016, 7:29
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2785
RE: Como colocar em português
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 28 2016, 7:18
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2754
Como colocar em português
દ્વારા camilaszk પોસ્ટ Oct 27 2016, 21:12
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3354
Announcing the Chat Bots Wars app
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2016, 20:21
ટૅગ્સ: android, mobile, announcement, app, chat bot wars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Oct 26 2016, 20:22
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5025, આજે: 2, સપ્તાહ: 18, મહિને: 30
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Announcing the Chat Bots Wars app
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2016, 20:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5025
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2016, 6:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5412
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા jackdurand પોસ્ટ Oct 25 2016, 22:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5779
Fanbots - bots in the music and entertainment industry
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2016, 11:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4188
Website update, Google Calendar and scheduling support
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2016, 10:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4450
RE: Website update: Now send images, video, audio, and files in live chat, improved avatar graphics, new keywords
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2016, 7:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2605
RE: Website update: Now send images, video, audio, and files in live chat, improved avatar graphics, new keywords
દ્વારા chatty પોસ્ટ Oct 7 2016, 5:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2672
How to make bot greet the user when the page loads?
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 3 2016, 15:20
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4397
How to exclude keywords/hashtags for retweets or replies
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 3 2016, 8:57
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4752
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 2 2016, 21:17
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5645, આજે: 1, સપ્તાહ: 15, મહિને: 28
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 2 2016, 21:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5645
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Iove_All_Brony પોસ્ટ Oct 2 2016, 21:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5549
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Iove_All_Brony પોસ્ટ Oct 2 2016, 0:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5560
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 1 2016, 6:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5570
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Iove_All_Brony પોસ્ટ Oct 1 2016, 1:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5490
New HD 3D Animated Avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 29 2016, 15:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4182
Announcing Bot Libre 4.7 - speech options and new voices, upload images and files to your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 28 2016, 12:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4902
RE: Need help on creating multiple bot responses one by one for a single user input using aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 23 2016, 13:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1980
Need help on creating multiple bot responses one by one for a single user input using aiml
દ્વારા kallol પોસ્ટ Sep 23 2016, 9:00
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2806
RE: What is our control in SDK?
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 22 2016, 9:07
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2042
RE: Uploading set data in the context of AIML 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 22 2016, 8:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2007
What is our control in SDK?
દ્વારા usman.ghauri પોસ્ટ Sep 22 2016, 2:59
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2189
Uploading set data in the context of AIML 2.0
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Sep 21 2016, 21:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2694
RE: date and time script
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 21 2016, 11:40
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1864
RE: date and time script
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Sep 21 2016, 9:01
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2374
RE: date and time script
દ્વારા toasted_bot પોસ્ટ Sep 21 2016, 5:56
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1958
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 20 2016, 12:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5722
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46