સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને

બ્રાઉઝ કરો

2461 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 40 | 41 | 42 | 43 | 44
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 4 2021, 7:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 506
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા supreen પોસ્ટ Mar 3 2021, 18:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 555
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા supreen પોસ્ટ Mar 3 2021, 17:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 545
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3 2021, 10:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 578
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3 2021, 10:34
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 345
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા drjoe પોસ્ટ Mar 1 2021, 14:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 588
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 28 2021, 22:41
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 432
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26 2021, 9:51
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Feb 26 2021, 9:51
જવાબો: 0, જોવાઈ: 384, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26 2021, 9:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 384
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 25 2021, 22:02
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 324
RE: sissy
દ્વારા blacklegsanji પોસ્ટ Feb 25 2021, 15:38
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 385
RE: sissy
દ્વારા wolfyy3.0 પોસ્ટ Feb 25 2021, 10:44
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 394
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા fnaf101_plays પોસ્ટ Feb 17 2021, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 744
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2021, 9:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 334
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 16 2021, 19:55
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 344
RE: custom avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2021, 9:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 383
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2021, 9:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 345
custom avatar
દ્વારા jls72863 પોસ્ટ Feb 16 2021, 6:10
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 368
Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 15 2021, 9:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 419
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12 2021, 16:26
ટૅગ્સ: embed, embedding, tts, speech, disable, text to speech
ફોરમ: Bugs and Features
સુધારાશે: Feb 13 2021, 17:06
જવાબો: 0, જોવાઈ: 428, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12 2021, 16:26
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 428
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 335, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 335
Where to find errors?
દ્વારા gboban પોસ્ટ Feb 8 2021, 4:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 313
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 21 2021, 16:10
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 429
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21 2021, 10:00
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 432
this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 18 2021, 11:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 505
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2021, 7:43
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 372
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12 2021, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 391
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 12 2021, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 370
replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12 2021, 9:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 389
RE: Error 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2021, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 429
RE: error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2021, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 431
Error 0
દ્વારા postcard પોસ્ટ Jan 6 2021, 7:14
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 428
error
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 6 2021, 6:11
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 462
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 633, આજે: 2, સપ્તાહ: 4, મહિને: 7
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 633
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 564, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 564
conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 545
How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 524
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18

To begin creating your own bot for your Music Streaming Service you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, bots, templates, music, streaming
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 1 2021, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 944, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 944
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 7:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 483
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56

..sorry, but giving it a try with some avatars - so e.g. Ella Business and Eddie Business have no emotions, no actions and no poses, correct ? Since the drop-down menus are empty, other do have emotions ?

Thanks so much,


Frank

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 573, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 7
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 573
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 481
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2020, 7:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 502
What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 5:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 496
How to Create a Chat Bot for a Pet Store
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2020, 12:57

To begin creating your own bot for your Pet Store you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

 

ટૅગ્સ: how to, bots, business, templates
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 6 2021, 14:10
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1024, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 7
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Chat Bot for a Pet Store
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2020, 12:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1024
RE: content ratings
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 14 2020, 8:23
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 371
content ratings
દ્વારા gavinf પોસ્ટ Dec 11 2020, 15:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 411
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 9 2020, 7:54
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 446
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 5 2020, 14:20
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 437
Error
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Dec 5 2020, 8:38
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 433
this would be something to great include in your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 2 2020, 8:23
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 524
RE: No avatar voice
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Nov 30 2020, 4:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 546
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:53
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 505
RE: Error when i open Admin
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:32
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 425
RE: No avatar voice
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 23 2020, 7:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 529
No avatar voice
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Nov 22 2020, 23:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 594
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ટૅગ્સ: how to, api, artificial intelligence, analytics, deep learning
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 12 2021, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1130, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1130
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Nov 17 2020, 21:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 556
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 40 | 41 | 42 | 43 | 44