સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને અમને બિલ્ડ તમારા બોટ માટે તમે

બ્રાઉઝ કરો

2474 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45
ai
દ્વારા mboowaelijah પોસ્ટ Mar 31 2021, 15:53
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 529
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા dragon82 પોસ્ટ Mar 31 2021, 13:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 637
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 31 2021, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 636
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા rtcbranch80 પોસ્ટ Mar 30 2021, 20:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 686
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 30 2021, 10:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 623
RE: Is there a maximum message size?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 30 2021, 10:24
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 418
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા rtcbranch80 પોસ્ટ Mar 30 2021, 4:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 620
RE: Is there a maximum message size?
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Mar 29 2021, 9:12
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 377
RE: Is there a maximum message size?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2021, 7:50
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 437
Is there a maximum message size?
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Mar 25 2021, 18:35
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 423
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2021, 9:46
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 400
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Mar 21 2021, 14:21
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 430
Bot -
દ્વારા reeslabs પોસ્ટ Mar 20 2021, 14:56
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 492
RE: Welcome to the Chit Chat forum
દ્વારા holmetar પોસ્ટ Mar 5 2021, 18:01
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 409
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 4 2021, 7:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 626
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા supreen પોસ્ટ Mar 3 2021, 18:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 661
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા supreen પોસ્ટ Mar 3 2021, 17:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 660
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3 2021, 10:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 683
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3 2021, 10:34
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 416
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા drjoe પોસ્ટ Mar 1 2021, 14:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 695
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 28 2021, 22:41
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 512
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26 2021, 9:51
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Feb 26 2021, 9:51
જવાબો: 0, જોવાઈ: 443, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26 2021, 9:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 443
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 25 2021, 22:02
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 382
RE: sissy
દ્વારા blacklegsanji પોસ્ટ Feb 25 2021, 15:38
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 456
RE: sissy
દ્વારા wolfyy3.0 પોસ્ટ Feb 25 2021, 10:44
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 481
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા fnaf101_plays પોસ્ટ Feb 17 2021, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 893
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2021, 9:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 404
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 16 2021, 19:55
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 414
RE: custom avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2021, 9:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 449
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2021, 9:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 422
custom avatar
દ્વારા jls72863 પોસ્ટ Feb 16 2021, 6:10
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 443
Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 15 2021, 9:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 483
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12 2021, 16:26
ટૅગ્સ: embed, embedding, tts, speech, disable, text to speech
ફોરમ: Bugs and Features
સુધારાશે: Feb 13 2021, 17:06
જવાબો: 0, જોવાઈ: 511, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12 2021, 16:26
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 511
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 402, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 402
Where to find errors?
દ્વારા gboban પોસ્ટ Feb 8 2021, 4:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 379
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 21 2021, 16:10
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 514
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21 2021, 10:00
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 523
this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 18 2021, 11:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 579
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2021, 7:43
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 435
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12 2021, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 465
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 12 2021, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 439
replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12 2021, 9:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 468
RE: Error 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2021, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 504
RE: error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2021, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 512
Error 0
દ્વારા postcard પોસ્ટ Jan 6 2021, 7:14
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 517
error
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 6 2021, 6:11
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 545
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 725, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 725
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 652, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 652
conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 622
How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 586
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18

To begin creating your own bot for your Music Streaming Service you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, bots, templates, music, streaming
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 1 2021, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1096, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1096
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 7:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 554
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56

..sorry, but giving it a try with some avatars - so e.g. Ella Business and Eddie Business have no emotions, no actions and no poses, correct ? Since the drop-down menus are empty, other do have emotions ?

Thanks so much,


Frank

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 652, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 652
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 557
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2020, 7:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 575
What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 5:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 561
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45