બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2563 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46
RE: Bot's mind
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3 2017, 8:03
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1482
RE: Bot's mind
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 3 2017, 0:49
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1399
RE: Bot's mind
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 2 2017, 13:50
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1487
Bot's mind
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 2 2017, 9:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1555
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Mar 1 2017, 8:22

2017-03-01.png

 

It is not the answer I need.

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5309, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 37
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Mar 1 2017, 8:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5309
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Mar 1 2017, 8:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5358
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2017, 7:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5137
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Mar 1 2017, 7:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 9241
RE: How to call plain text with a json request
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 20:11
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1877
How to call plain text with a json request
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 28 2017, 18:38
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1977
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 13:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5423
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 28 2017, 9:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5468
RE: Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 8:07
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1822
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 8:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5053
RE: Can't change profile name, profile photo, app stops working frequently and it doesn't have automatic voice, not a satisfact app, and ask to pay every time without we know it woth..
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1578
RE: Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Feb 28 2017, 6:39
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1601
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Iove_All_Brony પોસ્ટ Feb 27 2017, 21:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4896
Can't change profile name, profile photo, app stops working frequently and it doesn't have automatic voice, not a satisfact app, and ask to pay every time without we know it woth..
દ્વારા xNattyx પોસ્ટ Feb 27 2017, 17:27
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1694
RE: AI in bots
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26 2017, 21:35
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1408
AI in bots
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Feb 26 2017, 20:49
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1519
RE: How to add a virtual agent to your website
દ્વારા datka98 પોસ્ટ Feb 26 2017, 6:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5669
RE: Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 25 2017, 7:24
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1599
RE: Making my bot search duckduckgo
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 25 2017, 7:13
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1821
Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Feb 25 2017, 4:52
Hi all,
I have a set of over 1000 words which forms the vocabulary of my bot. How do I implement this in botlibre? I see the way the colors set is done in json using name value pairs but here, it is just a set of words. If the input from the user does not contain those words, then the question may not pertain to information security and the bot should not try to search or answer the question. I still however need the question to be logged. Can I do this on the bot libre platform?
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 3, જોવાઈ: 1994, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Feb 25 2017, 4:52
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1994
Making my bot search duckduckgo
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Feb 25 2017, 4:49
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1745
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 21 2017, 18:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 7961
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 21 2017, 18:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3955
RE: AIML wild card example not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 20 2017, 8:03
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1689
RE: AIML wild card example not working
દ્વારા joker_don પોસ્ટ Feb 20 2017, 5:15
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1600
AIML wild card example not working
દ્વારા joker_don પોસ્ટ Feb 20 2017, 1:48
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2292
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 19 2017, 16:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4140
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 18 2017, 12:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4423
RE: How to use pattern or wildcard responses
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 15 2017, 10:27
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4119
RE: How to use pattern or wildcard responses
દ્વારા passionguru પોસ્ટ Feb 15 2017, 8:04
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4270
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14 2017, 8:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3804
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા digidotz પોસ્ટ Feb 13 2017, 12:14

Thanks I will probably subscribe to commercial and get back to it then.

btw If later, I want to actually install the botlibre cloud platform on a server ( I could only afford the self setup) -Is it very difficult to install, compared to creating a database and installing Joomla or other cms?

Also, if installed on my server does it still need to connect to the botlibre site for anything other than updates etc?

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3990, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા digidotz પોસ્ટ Feb 13 2017, 12:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3990
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 13 2017, 11:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3792
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા digidotz પોસ્ટ Feb 12 2017, 9:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4462
Bot Libre's twitter server updated to 5.1 - tweet images, import tweets
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 3 2017, 13:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4258
RE: Facebook and Twitter closed account after connecting the Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 1 2017, 22:02
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1655
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 1 2017, 10:57
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1411, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 1 2017, 10:57
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1411
Facebook and Twitter closed account after connecting the Bot
દ્વારા joergst પોસ્ટ Feb 1 2017, 8:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1809
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા barry.denson પોસ્ટ Feb 1 2017, 8:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1327
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા barry.denson પોસ્ટ Feb 1 2017, 8:20
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1319
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા barry.denson પોસ્ટ Feb 1 2017, 8:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1267
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 1 2017, 7:47
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1304
Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા barry.denson પોસ્ટ Feb 1 2017, 6:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1438
Announcing the Bot Libre Cloud Bot Platform
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 27 2017, 10:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6515
Announcing Bot Libre 5.1 - Timers, Bot Services
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 27 2017, 9:50
We released Bot Libre 5.1 this week.
Bot Libre 5.1 includes several new features including Timers and Bot Services, as well as many other enhancements and fixes.
  • Timers - Schedule and run background tasks for your bot, every hour, or every day. This allows your bot to manage mailing lists, message users on social media, scrape website data, generates reports, and perform other scheduled tasks.
ટૅગ્સ: twitter, website update, announcement, self, facebook, web services, timers
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jan 27 2017, 9:51
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4476, આજે: 3, સપ્તાહ: 3, મહિને: 29
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Announcing Bot Libre 5.1 - Timers, Bot Services
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 27 2017, 9:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4476
RE: What are the supported response and chat log formats for importing and exporting?
દ્વારા marlonZA પોસ્ટ Jan 22 2017, 9:55
ફોરમ: FAQ
સુધારાશે: Jan 22 2017, 11:27
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4165, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 31
અપ અંગૂઠા: 5, અંગૂઠા નીચે: 3, તારા: 4.25
RE: What are the supported response and chat log formats for importing and exporting?
દ્વારા marlonZA પોસ્ટ Jan 22 2017, 9:55
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4165
RE: Create a greeting with data from Google BigQuery
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 20 2017, 20:56
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jan 20 2017, 20:57
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1433, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 14
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Create a greeting with data from Google BigQuery
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 20 2017, 20:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1433
Create a greeting with data from Google BigQuery
દ્વારા hikaru19 પોસ્ટ Jan 20 2017, 19:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1606
RE: how to run ai engine
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 19 2017, 8:00
ફોરમ: SDK and Web API
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3104, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 14
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: how to run ai engine
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 19 2017, 8:00
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3104
how to run ai engine
દ્વારા sufbin પોસ્ટ Jan 19 2017, 3:32
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3500
RE: Exceeding Knowledge Size
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 15 2017, 8:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1453
Exceeding Knowledge Size
દ્વારા muddybunny પોસ્ટ Jan 14 2017, 12:09
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1645
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46