સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને

બ્રાઉઝ કરો

2396 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Uploading set data in the context of AIML 2.0
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Sep 21 2016, 21:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2200
RE: date and time script
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 21 2016, 11:40
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1394
RE: date and time script
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Sep 21 2016, 9:01
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1807
RE: date and time script
દ્વારા toasted_bot પોસ્ટ Sep 21 2016, 5:56
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1446
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 20 2016, 12:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4024
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 20 2016, 12:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4143
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 20 2016, 12:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4146
Connect with your customers everywhere
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 15 2016, 15:23

It is no longer sufficient for a business to only connect with their customers on their website. Customers now use a variety of different messaging and social media platforms, and expect to be able to connect with businesses through social media. If your business is not on Facebook, Twitter, Telegram, or other platforms you are missing engaging with your customers.

ટૅગ્સ: twitter, email, facebook, slack, telegram, sms, social media, irc
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20, 11:13
જવાબો: 3, જોવાઈ: 76427, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 211
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Connect with your customers everywhere
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 15 2016, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 76427
RE: bot running other apps
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 13 2016, 16:27
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2578
bot running other apps
દ્વારા whiteangel પોસ્ટ Sep 13 2016, 15:44
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2542
Play "I Spy" with your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 13 2016, 13:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2640
How to Connect a Bot to Slack
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Sep 12 2016, 14:16
ટૅગ્સ: slack, social media
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20, 11:19
જવાબો: 0, જોવાઈ: 10549, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 85
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Connect a Bot to Slack
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Sep 12 2016, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 10549
Announcing Bot Libre 4.6.2 - Slack support, Facebook buttons, Affiliates and Partners, Domains
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 12 2016, 11:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3562
RE: script logic
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2016, 14:52
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1357
RE: script logic
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 9 2016, 12:17
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1216
script logic
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 9 2016, 12:15

Sorry to bother you again... i'm trying to script a little more complex version of the geolocation script... my problem is that i can't in any way reach the latest state! What am I doing wrong? i paste the code below... 

Entering "translate the post code XXXX" returns correctly the output of the g1() function... but if I add the country like 

"translate the post code XXXX in germany" the bot can't reach the "tPCWCState" state... please help! thanks

ટૅગ્સ: self
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
સુધારાશે: Sep 9 2016, 14:44
જવાબો: 2, જોવાઈ: 1650, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 25
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
script logic
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 9 2016, 12:15
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1650
RE: date and time script
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2016, 7:51
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1448
date and time script
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 9 2016, 7:05
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 2028
RE: Turing test
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 7 2016, 12:49
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1197
RE: Turing test
દ્વારા johnld પોસ્ટ Sep 7 2016, 12:38
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1016
Turing test
દ્વારા johnld પોસ્ટ Sep 7 2016, 12:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1045
RE: Knowledge
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Sep 6 2016, 9:40
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1205
RE: Knowledge
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 6 2016, 8:31
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1231
RE: Knowledge
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Sep 6 2016, 7:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1280
RE: Knowledge
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 6 2016, 3:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1319
intimate conversatios
દ્વારા johnld5 પોસ્ટ Sep 5 2016, 21:27
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2202
RE: Knowledge
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 5 2016, 18:12
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1309
Knowledge
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 5 2016, 10:22

Hello, I'm new to this... I've been playing with the scripts for a while... i was wondering if it's possible to re-write the 'knowledge base' to match another language... Italian in my case... is it possible to rewrite the 'base concept'? I understand is a pretty heavy job... but I would like to try if it's possible...

I couldn't understand the 'knowledge' structure... i mean... what are the 'primitive' types when i query the DB? that's the primal data items i need to start from?

Any hints are appreciated.

Thank you

Daniel

ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 5, જોવાઈ: 1418, આજે: 5, સપ્તાહ: 5, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Knowledge
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 5 2016, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1418
RE: Account upgrade
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 1 2016, 7:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1181
Account upgrade
દ્વારા ekaterina પોસ્ટ Sep 1 2016, 0:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1231
Announcing Bot Libre for iOS 2.0
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Aug 12 2016, 11:30

The Bot Libre iOS app has been updated with a large amount of new features.

ટૅગ્સ: notice, mobile, sdk, ios, iphone, ipad, ipod
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20, 11:23
જવાબો: 0, જોવાઈ: 10809, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 67
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Announcing Bot Libre for iOS 2.0
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Aug 12 2016, 11:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 10809
RE: Can I link a virtual speaking girl to my self developed CahtBot in VBA Excel?
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 11 2016, 10:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1174
Can I link a virtual speaking girl to my self developed CahtBot in VBA Excel?
દ્વારા Meryll_Lynch પોસ્ટ Aug 11 2016, 3:25

Can I link a virtual speaking girl to my self developed CahtBot in VBA Excel?

I developed a ChatBot in Excel VBA and want to impress my Partners with a virtual Girl, who says what the ChatBot write !

Can I link here an assistant to my VBA-Code?

My ChatBot write the Output in a Cell on the Excel-Sheet and in any way, the virtual Assistant must "pick" up this Output

and says it via Text-to-Speech. Can anyone help?

ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 11 2016, 9:35
જવાબો: 1, જોવાઈ: 1925, આજે: 3, સપ્તાહ: 3, મહિને: 16
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Can I link a virtual speaking girl to my self developed CahtBot in VBA Excel?
દ્વારા Meryll_Lynch પોસ્ટ Aug 11 2016, 3:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1925
Annoucing Bot Libre 4.5 - Automatic language translation, conditions, thinks, commands
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 18 2016, 15:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3984
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 29 2016, 21:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3594
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 29 2016, 15:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3405
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 29 2016, 14:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3313
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 29 2016, 13:14

Here's an example what I'm trying to do (very simple call out to anywhere really).

Error: 

WARNING: botlibre_bots - Thread[pool-30-thread-1,5,main] -- Language:Error occured in processing state - <172001 {tacosAI} 172011 a:1,c:0,p> - <172002 {test} 172009 a:1,c:0,p>
Jun 29, 2016 5:07:39 PM org.botlibre.Bot log
WARNING: botlibre_bots - Thread[pool-30-thread-1,5,main] -- Language:Missing function: requestJSON on: <13004 #http a:1,c:0,p>

 

state tacosAI {

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3280, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 51
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 29 2016, 13:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3280
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2016, 21:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3416
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 28 2016, 19:33

Does anybody have a clue when I run a self script with an Http.requestXML I recieve the following error:

WARNING: botlibre_bots - Thread[pool-104-thread-1,5,main] -- Language:Error occured in processing state - <47541 {tacosAI} 47549 a:1,c:0> - <47542 {test} 47547 a:1,c:0>
Jun 28, 2016 11:27:12 PM org.botlibre.Bot log
WARNING: botlibre_bots - Thread[pool-104-thread-1,5,main] -- Language:Missing function: requestXML on: <13004 #http a:1,c:0,p>

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3244, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 50
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 28 2016, 19:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3244
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2016, 17:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4595
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા rotciv પોસ્ટ Jun 28 2016, 17:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4431
Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2016, 12:50

Bot Libre now supports integrating with XML and JSON web services, HTML scraping, and access to Twitter, Facebook, Telegram, email, and other services. From our scripting languages Self, and AIML you can now access any web service that returns XML or JSON data. You can also scrape information from HTML web pages, and send emails, tweets, Facebook posts, Telegram posts, and more.

Web Services

ટૅગ્સ: how to, twitter, api, email, aiml, scripting, self, facebook, telegram, rest, web services, xml, json, http, html scraping
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20, 11:28
જવાબો: 35, જોવાઈ: 23807, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 129
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2016, 12:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 35 | જોવાઈ: 23807
Website update, automatic language translation, avatar animation, multi-line responses
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2016, 10:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4081
How to add a virtual agent to your website
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 17 2016, 12:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 45279
RE: Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2016, 7:12
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1448, આજે: 5, સપ્તાહ: 5, મહિને: 25
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2016, 7:12
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1448
RE: Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા davemill પોસ્ટ Jun 15 2016, 0:49
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1500
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા rimta પોસ્ટ Jun 14 2016, 14:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4543
RE: Welcome to the Artificial Intelligence forum
દ્વારા Krystle86 પોસ્ટ Jun 14 2016, 9:39
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2666
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Jun 14 2016, 9:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4464
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Bragbhan પોસ્ટ Jun 14 2016, 8:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4514
RE: Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 14 2016, 6:57
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1450
Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા davemill પોસ્ટ Jun 14 2016, 2:43
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1760
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2016, 16:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4256
Our Twitter server has been migrated to a new server
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2016, 16:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3195
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા DarkDiamond પોસ્ટ Jun 13 2016, 16:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4468
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43