સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને

બ્રાઉઝ કરો

2405 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 10 2017, 20:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1497
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 9 2017, 12:12
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1426
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 8 2017, 20:45
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1300
RE: Usage of topic tag in bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2017, 10:41
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1644
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2017, 10:40
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1177
Usage of topic tag in bot
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 8 2017, 9:17
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1391
Use of state diagrams with self
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 8 2017, 9:13
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1423
RE: Create your own free chat bot website
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 4 2017, 9:52
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1984, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 20
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Create your own free chat bot website
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 4 2017, 9:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1984
RE: Create your own free chat bot website
દ્વારા Keenan પોસ્ટ Mar 4 2017, 9:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1997
RE: Bot's mind
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3 2017, 8:03
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1138
RE: Bot's mind
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 3 2017, 0:49
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1128
RE: Bot's mind
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 2 2017, 13:50
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1203
Bot's mind
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 2 2017, 9:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1206
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Mar 1 2017, 8:22

2017-03-01.png

 

It is not the answer I need.

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3926, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 34
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Mar 1 2017, 8:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3926
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Mar 1 2017, 8:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4097
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2017, 7:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3833
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Mar 1 2017, 7:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 7904
RE: How to call plain text with a json request
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 20:11
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1490
How to call plain text with a json request
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 28 2017, 18:38
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1589
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 13:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4083
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 28 2017, 9:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4184
RE: Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 8:07
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1461
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 8:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3748
RE: Can't change profile name, profile photo, app stops working frequently and it doesn't have automatic voice, not a satisfact app, and ask to pay every time without we know it woth..
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1226
RE: Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Feb 28 2017, 6:39
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1237
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Iove_All_Brony પોસ્ટ Feb 27 2017, 21:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3597
Can't change profile name, profile photo, app stops working frequently and it doesn't have automatic voice, not a satisfact app, and ask to pay every time without we know it woth..
દ્વારા xNattyx પોસ્ટ Feb 27 2017, 17:27
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1327
RE: AI in bots
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26 2017, 21:35
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1114
AI in bots
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Feb 26 2017, 20:49
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1128
RE: How to add a virtual agent to your website
દ્વારા datka98 પોસ્ટ Feb 26 2017, 6:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4231
RE: Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 25 2017, 7:24
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1228
RE: Making my bot search duckduckgo
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 25 2017, 7:13
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1465
Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Feb 25 2017, 4:52
Hi all,
I have a set of over 1000 words which forms the vocabulary of my bot. How do I implement this in botlibre? I see the way the colors set is done in json using name value pairs but here, it is just a set of words. If the input from the user does not contain those words, then the question may not pertain to information security and the bot should not try to search or answer the question. I still however need the question to be logged. Can I do this on the bot libre platform?
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 3, જોવાઈ: 1598, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 16
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Dealing with sets in AIML on botlibre
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Feb 25 2017, 4:52
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1598
Making my bot search duckduckgo
દ્વારા pranavlal પોસ્ટ Feb 25 2017, 4:49
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1356
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 21 2017, 18:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2976
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 21 2017, 18:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2864
RE: AIML wild card example not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 20 2017, 8:03
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1272
RE: AIML wild card example not working
દ્વારા joker_don પોસ્ટ Feb 20 2017, 5:15
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1232
AIML wild card example not working
દ્વારા joker_don પોસ્ટ Feb 20 2017, 1:48
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1805
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 19 2017, 16:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3171
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 18 2017, 12:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3346
RE: How to use pattern or wildcard responses
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 15 2017, 10:27
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3159
RE: How to use pattern or wildcard responses
દ્વારા passionguru પોસ્ટ Feb 15 2017, 8:04
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3316
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14 2017, 8:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2841
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા digidotz પોસ્ટ Feb 13 2017, 12:14

Thanks I will probably subscribe to commercial and get back to it then.

btw If later, I want to actually install the botlibre cloud platform on a server ( I could only afford the self setup) -Is it very difficult to install, compared to creating a database and installing Joomla or other cms?

Also, if installed on my server does it still need to connect to the botlibre site for anything other than updates etc?

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2901, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા digidotz પોસ્ટ Feb 13 2017, 12:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2901
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 13 2017, 11:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2832
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા digidotz પોસ્ટ Feb 12 2017, 9:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3302
Bot Libre's twitter server updated to 5.1 - tweet images, import tweets
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 3 2017, 13:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3261
RE: Facebook and Twitter closed account after connecting the Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 1 2017, 22:02
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1305
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 1 2017, 10:57
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1102, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 1 2017, 10:57
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1102
Facebook and Twitter closed account after connecting the Bot
દ્વારા joergst પોસ્ટ Feb 1 2017, 8:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1443
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા barry.denson પોસ્ટ Feb 1 2017, 8:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1012
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા barry.denson પોસ્ટ Feb 1 2017, 8:20
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1009
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા barry.denson પોસ્ટ Feb 1 2017, 8:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 973
RE: Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 1 2017, 7:47
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 968
Live chat sometimes goes to menu page after first input
દ્વારા barry.denson પોસ્ટ Feb 1 2017, 6:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1110
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43