બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2405 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: answer to this
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 26 2017, 17:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 923
RE: More choice for programming the chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 26 2017, 17:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 903
answer to this
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 26 2017, 14:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 958
RE: More choice for programming the chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 26 2017, 14:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 906
RE: More choice for programming the chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 25 2017, 19:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 929
More choice for programming the chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 25 2017, 14:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 951
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 25 2017, 13:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1290
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 25 2017, 8:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1278
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 24 2017, 16:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1308
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 24 2017, 15:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1332
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2017, 14:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1340
identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 24 2017, 10:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 11 | જોવાઈ: 1962
RE: chatbotwars problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 24 2017, 9:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 961
RE: chatbotwars problem
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2017, 6:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 890
chatbotwars problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 23 2017, 22:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 904
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 22 2017, 21:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3726
better chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 22 2017, 21:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 911
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા faz-lullah પોસ્ટ Apr 22 2017, 20:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3854
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 03428129948 પોસ્ટ Apr 22 2017, 1:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3760
RE: improve the brain of the chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 21 2017, 21:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 926
RE: What Are You Doing With Your Bots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 21 2017, 21:36
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1941
people interacting with my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 21 2017, 17:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 887
RE: improve the brain of the chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 11:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 900
improve the brain of the chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 21 2017, 11:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 940
How to create your own chat bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 9:55
ટૅગ્સ: how to, video
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2541, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to create your own chat bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 9:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2541
New Server
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 8:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2466
RE: Control head movement
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 7:57
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1803
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 20 2017, 1:00
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1970
RE: about the vesta chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 20 2017, 0:53
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2063
Control head movement
દ્વારા aman_mishra પોસ્ટ Apr 19 2017, 17:39

Hi, I am using Bot Libre for one of the projects to implement http://robotics.usc.edu/~icmi/2012/docs/2012SrinivasanEtAl_ICMI-WS1.pdf. I need to control the head movement (left-right, up-down) of the bot based on the analysis of text, is there any option to control the head movement of the bot.

ટૅગ્સ: how to
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 1, જોવાઈ: 1827, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Control head movement
દ્વારા aman_mishra પોસ્ટ Apr 19 2017, 17:39
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1827
RE: about the vesta chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2017, 8:59
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1923
RE: keywords to a default response
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2017, 8:58
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2033
RE: about the vesta chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 18 2017, 21:51
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1918
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 18 2017, 15:13
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1836
RE: about the vesta chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 18 2017, 13:35
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1985
RE: keywords to a default response
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 18 2017, 13:30
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1870
about the vesta chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 18 2017, 10:56
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 1970
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 22:41
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1828
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 20:13
ફોરમ: Chat Logs
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1791, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 20:13
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1791
RE: keywords to a default response
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 17 2017, 16:27
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1852
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 15:41
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1856
RE: keywords to a default response
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 17 2017, 8:37
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1884
keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 8:04
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 1991
RE: Oracle support in BotLibre
દ્વારા ssidiq પોસ્ટ Apr 11 2017, 2:24
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1458
RE: Oracle support in BotLibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2017, 20:42
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1523
Oracle support in BotLibre
દ્વારા ssidiq પોસ્ટ Apr 10 2017, 8:24
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1395
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 03087405853 પોસ્ટ Apr 8 2017, 10:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3641
Announcing Bot Libre 5.2 - Website import, New User Manual, API Console
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 6 2017, 14:34
ટૅગ્સ: notice, twitter, api, website update, announcement, web, self, facebook, telegram, google, docs
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 20 2017, 12:49
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3738, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 23
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Announcing Bot Libre 5.2 - Website import, New User Manual, API Console
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 6 2017, 14:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3738
We're Hiring
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2017, 13:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 24983
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2017, 8:12
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2131, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2017, 8:12
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2131
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 23 2017, 10:19
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1648
RE: help
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2017, 9:04
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1268, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: help
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2017, 9:04
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1268
help
દ્વારા 0003270495082 પોસ્ટ Mar 21 2017, 4:14
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1413
RE: Self programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2017, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1953, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Self programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2017, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1953
Self programming
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 14 2017, 23:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1551
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 12 2017, 8:58
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1455
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43