ડાઉનલોડ બોટ કાવ્ય ડેસ્કટોપ, તમારા પોતાના વ્યક્તિગત બોટ માટે તમારા પીસી અથવા મેક

બ્રાઉઝ કરો

2387 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12, 16:26
ટૅગ્સ: embed, embedding, tts, speech, disable, text to speech
ફોરમ: Bugs and Features
સુધારાશે: Feb 13, 17:06
જવાબો: 0, જોવાઈ: 183, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 8
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12, 16:26
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 183
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8, 7:30
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 133, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8, 7:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 133
Where to find errors?
દ્વારા gboban પોસ્ટ Feb 8, 4:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 128
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 21, 16:10
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 201
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21, 10:00
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 194
this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 18, 11:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 261
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14, 7:43
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 172
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 176
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 12, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 155
replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12, 9:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 183
RE: Error 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 183
RE: error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 187
Error 0
દ્વારા postcard પોસ્ટ Jan 6, 7:14
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 194
error
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 6, 6:11
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 210
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 318, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 20
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 318
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 286, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 286
conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 280
How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 276
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18

To begin creating your own bot for your Music Streaming Service you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, bots, templates, music, streaming
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 1, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 516, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 32
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 516
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 7:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 247
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56

..sorry, but giving it a try with some avatars - so e.g. Ella Business and Eddie Business have no emotions, no actions and no poses, correct ? Since the drop-down menus are empty, other do have emotions ?

Thanks so much,


Frank

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 305, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 305
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 259
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2020, 7:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 252
What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 5:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 264
How to Create a Chat Bot for a Pet Store
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2020, 12:57

To begin creating your own bot for your Pet Store you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

 

ટૅગ્સ: how to, bots, business, templates
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 6, 14:10
જવાબો: 0, જોવાઈ: 615, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 32
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Chat Bot for a Pet Store
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2020, 12:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 615
RE: content ratings
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 14 2020, 8:23
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 182
content ratings
દ્વારા gavinf પોસ્ટ Dec 11 2020, 15:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 187
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 9 2020, 7:54
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 232
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 5 2020, 14:20
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 205
Error
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Dec 5 2020, 8:38
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 201
this would be something to great include in your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 2 2020, 8:23
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 272
RE: No avatar voice
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Nov 30 2020, 4:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 306
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:53
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 242
RE: Error when i open Admin
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:32
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 209
RE: No avatar voice
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 23 2020, 7:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 286
No avatar voice
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Nov 22 2020, 23:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 348
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ટૅગ્સ: how to, api, artificial intelligence, analytics, deep learning
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 12, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 612, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 612
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Nov 17 2020, 21:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 299
RE: is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 17 2020, 9:48
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 211
is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 16 2020, 18:12
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 236
RE: Internal Exception Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 16 2020, 8:24
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 222
Internal Exception Error
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Nov 16 2020, 4:09
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 268
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 9 2020, 7:58
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 234
RE: Error Code: 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 9 2020, 7:57
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 204
Error Code: 0
દ્વારા finn030 પોસ્ટ Nov 8 2020, 22:06
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 210
RE: Error when i open Admin
દ્વારા Bladeofevils પોસ્ટ Nov 8 2020, 21:09
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 210
How to create an Auto Repair chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 13:16

An interesting use of chatbots is to help provide quotations for car repairs and services!

1. Creating an Auto Repair Chatbot

Follow this simple tutorial to learn how to create a chatbot.

To set up an Auto Repair chatbot, select auto_repair_template as your bot template.

ટૅગ્સ: how to, bots, templates, auto
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 6 2020, 13:26
જવાબો: 0, જોવાઈ: 644, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 46
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to create an Auto Repair chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 13:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 644
RE: banned
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 7:47
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 225
banned
દ્વારા ezang પોસ્ટ Nov 5 2020, 15:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 197
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2020, 7:49
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 182
Error
દ્વારા sbalshaw પોસ્ટ Nov 2 2020, 6:19
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 195
How to create your own Stock Bot for stock quotes and market information
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 29 2020, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 823
more common sense
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 27 2020, 15:08
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 286
RE: Dragon Naturally Speaking
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2020, 7:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 358
Dragon Naturally Speaking
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Oct 26 2020, 4:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 349
How to Create a Bot that can Play Checkers
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 14 2020, 9:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 571
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43