બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2405 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 23 2018, 20:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1410
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2018, 12:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1386
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 23 2018, 12:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1310
RE: could you make it so that
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2018, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1375
could you make it so that
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 22 2018, 15:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1852
We have updated our Privacy Policy
દ્વારા admin પોસ્ટ May 22 2018, 11:39
ટૅગ્સ: notice, privacy
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 27 2018, 21:42
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1949, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 20
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
We have updated our Privacy Policy
દ્વારા admin પોસ્ટ May 22 2018, 11:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1949
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 22 2018, 9:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1468
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 22 2018, 8:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1390
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 21 2018, 18:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1420
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 21 2018, 11:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1377
training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 20 2018, 15:57

saying.txt here is my text message to you about my problem.

ટૅગ્સ: programming
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 13, જોવાઈ: 2043, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 20 2018, 15:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 13 | જોવાઈ: 2043
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ May 18 2018, 8:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3174
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ May 17 2018, 21:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3198
RE: hi
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 16 2018, 13:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 890
hi
દ્વારા junoir પોસ્ટ May 15 2018, 19:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 891
RE: GDPR
દ્વારા admin પોસ્ટ May 7 2018, 10:00
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 913, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 7
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: GDPR
દ્વારા admin પોસ્ટ May 7 2018, 10:00
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 913
GDPR
દ્વારા muddybunny પોસ્ટ May 7 2018, 4:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 937
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 19:11
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 3 2018, 19:12
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1389, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 20
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 19:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1389
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 18:03

Ok thanks.  I haven't check on that.  But I assume that it was indeed corrupted, because I was able to get a different bot working.

On the second bot that I tried, I had no self script, like I said, I only had the menu AIML, and the greeting, not sure why it had anything else, I didn't add a self script.

But thanks for correcting that.

 

This is the third bot that I tried, and got it working correctly on..

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1470, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1470
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 16:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1372
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 15:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1354
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 15:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1392
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 14:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1413
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 14:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1391
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1469
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 14:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1383
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 13:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1369
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 7:46
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1902
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 7:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1329
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 6:17

Like I say, I had this working for the most part.  But I had my html wrong with my buttons.  So I wiped the bot, and started over.  I figured out the HTML issue, where I had to wrap the button, instead of having the <a href= inside the button, I wrapped the button on the outside.  That fixed that problem.

But, now I just can not get my responses to call in, like I had working before wiping the bot.

ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 3 2018, 7:40
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1614, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 6:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1614
Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 6:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 12 | જોવાઈ: 2327
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 5:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2506
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 3:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2406
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1863, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1863
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:44
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1773
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:42
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1811
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:39
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1799
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1814, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 25
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1814
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 16:25
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1924
RE: pioyu chatlog
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 1 2018, 11:47
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1711
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 1 2018, 11:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3245
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ricon પોસ્ટ May 1 2018, 0:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3333
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 30 2018, 14:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3101
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2018, 7:55
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3186, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 39
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2018, 7:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3186
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 29 2018, 10:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3110
RE: all you want to learn
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2018, 8:04
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1896
RE: all you want to learn
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ Apr 28 2018, 19:46
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2006
What is Deep Learning?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:41
Deep learning is a specific type of machine learning algorithm that uses multi-level neural networks.

A neural network is an algorithm that simulates the structure of the brain by having nodes (neurons) and relationships (dendrites). A neural network solves a problem by converting the problem into a set of input nodes, a set of output nodes, and a set of intermediate or "hidden" nodes. Deep learning is just a neural network with multiple intermediate layers of nodes.
ટૅગ્સ: ai, definition, artificial intelligence, machine learning, deep learning
ફોરમ: FAQ
સુધારાશે: Apr 27 2018, 14:41
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2804, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 27
અપ અંગૂઠા: 3, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
What is Deep Learning?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:41
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2804
What is Machine Learning
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:26
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 3292
What is Artificial Intelligence/AI?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:18
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2469
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3067
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 27 2018, 11:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3195
How to connect IBM Watson to Facebook, Twitter, Telegram, Skype, Kik, WeChat, web, and mobile using a Bot Libre proxy bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 23 2018, 13:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 6565
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2018, 13:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2782
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 18 2018, 15:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2997
RE: password
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 16 2018, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1391
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43