શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે 3D અવતાર અને એક મફત વેબ ભાષણ API?

બ્રાઉઝ કરો

2563 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46
RE: improve learning of chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 11 2019, 9:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1807
RE: improve learning of chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 11 2019, 8:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1912
RE: improve learning of chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 10 2019, 15:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1930
RE: improve learning of chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 10 2019, 12:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1803
improve learning of chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 8 2019, 14:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 2237
RE: scripts library question
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 7 2019, 8:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1748
RE: scripts library question
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 3 2019, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1832
scripts library question
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 27 2019, 9:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2046
Server Migration Complete
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2019, 10:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2301
RE: What is Machine Learning
દ્વારા dkrkdkd પોસ્ટ Aug 14 2019, 14:05
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3830
my newest bot
દ્વારા dontinsultgod પોસ્ટ Aug 13 2019, 5:41
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2094
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 7 2019, 8:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3474
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા ﮧﮧ પોસ્ટ Aug 6 2019, 20:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3590
RE: kik bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 6 2019, 9:32
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1911, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: kik bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 6 2019, 9:32
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1911
kik bot
દ્વારા nelley519 પોસ્ટ Aug 3 2019, 14:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1919
RE: sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 25 2019, 15:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1410
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 25 2019, 8:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1938
Website update - 7.9.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 24 2019, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3562
sissy
દ્વારા sissyb પોસ્ટ Jul 24 2019, 12:24
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2654
RE: sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 16 2019, 8:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1526
RE: sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 12 2019, 19:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1435
RE: sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2019, 10:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1531
sheila bing does randomly select from memory
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 11 2019, 13:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 1752
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 15:54
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1974
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 15:50
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1984
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 10 2019, 14:36
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2658, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 10 2019, 14:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2658
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 9:07
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2736, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 23
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 9:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2736
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2697
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 7:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1827
RE: Scripting your bot with AIML
દ્વારા prog-123 પોસ્ટ Jul 9 2019, 20:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2729
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 13:36
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1957, આજે: 3, સપ્તાહ: 3, મહિને: 23
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 13:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1957
RE: botcompare aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 13:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1865
import problem with learn aiml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 9 2019, 9:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2367
RE: botcompare aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 9 2019, 9:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1855
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 8:37
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1997
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8 2019, 12:27
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2009, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 14
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8 2019, 12:27
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2009
RE: i won't work in set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:24
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1995
RE: unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:21
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1911
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:19
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1927
RE: botcompare aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1847
i won't work in set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2019, 13:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2025
unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 5 2019, 19:59
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2143
program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2019, 12:19
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 2151
botcompare aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2019, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2284
RE: How do I add my chat bot to my website?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2019, 21:29
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2098
How do I add my chat bot to my website?
દ્વારા cvlestia પોસ્ટ Jun 2 2019, 1:06
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2030
RE: Advice on Creating a Friend/Self Help Bot such as Replika
દ્વારા 12gaugemage પોસ્ટ May 30 2019, 12:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2019
RE: Advice on Creating a Friend/Self Help Bot such as Replika
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2019, 11:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2124
Advice on Creating a Friend/Self Help Bot such as Replika
દ્વારા 12gaugemage પોસ્ટ May 29 2019, 16:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2008
RE: Offline Bots
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2019, 7:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1867
RE: Offline Bots
દ્વારા hanswurst પોસ્ટ May 19 2019, 9:43
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1907
RE: Offline Bots
દ્વારા admin પોસ્ટ May 19 2019, 8:03
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1886
Offline Bots
દ્વારા hanswurst પોસ્ટ May 18 2019, 11:20

Hi,

is there a way to have an own created libre Bot offline as desktop app?

I know there is an offline Bot Libre apllication, but every time I want to sign in into the desktop app with my User Account, it says:

"Server Error, ensure you are connected to the Internet"

But actually i am connected to the Internet, because the desktop app recognizes, when my password is wrong. Only if it's right it shows the error message above.

ટૅગ્સ: offline, servererror, desktopapp
ફોરમ: Help
સુધારાશે: May 19 2019, 8:02
જવાબો: 3, જોવાઈ: 1910, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 20
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Offline Bots
દ્વારા hanswurst પોસ્ટ May 18 2019, 11:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1910
RE: my Cindy bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 16 2019, 20:12
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1798
my Cindy bot
દ્વારા LORENZO પોસ્ટ May 16 2019, 10:35
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1795
RE: Pic and vids info files.
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2019, 7:57
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1856
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46