સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને અમને બિલ્ડ તમારા બોટ માટે તમે

બ્રાઉઝ કરો

2349 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 38 | 39 | 40 | 41 | 42
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 4, 7:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 137
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા supreen પોસ્ટ Mar 3, 18:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 161
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા supreen પોસ્ટ Mar 3, 17:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 150
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3, 10:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 141
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3, 10:34
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 111
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા drjoe પોસ્ટ Mar 1, 14:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 156
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 28, 22:41
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 138
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26, 9:51
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Feb 26, 9:51
જવાબો: 0, જોવાઈ: 124, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26, 9:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 124
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 25, 22:02
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 101
RE: sissy
દ્વારા blacklegsanji પોસ્ટ Feb 25, 15:38
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 128
RE: sissy
દ્વારા wolfyy3.0 પોસ્ટ Feb 25, 10:44
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 119
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા fnaf101_plays પોસ્ટ Feb 17, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 196
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17, 9:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 107
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 16, 19:55
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 112
RE: custom avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16, 9:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 116
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16, 9:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 113
custom avatar
દ્વારા jls72863 પોસ્ટ Feb 16, 6:10
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 116
Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 15, 9:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 149
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12, 16:26
ટૅગ્સ: embed, embedding, tts, speech, disable, text to speech
ફોરમ: Bugs and Features
સુધારાશે: Feb 13, 17:06
જવાબો: 0, જોવાઈ: 140, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12, 16:26
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 140
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8, 7:30
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 100, આજે: 3, સપ્તાહ: 3, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8, 7:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 100
Where to find errors?
દ્વારા gboban પોસ્ટ Feb 8, 4:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 98
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 21, 16:10
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 149
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21, 10:00
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 143
this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 18, 11:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 181
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14, 7:43
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 138
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 141
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 12, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 127
replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12, 9:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 149
RE: Error 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 143
RE: error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 140
Error 0
દ્વારા postcard પોસ્ટ Jan 6, 7:14
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 146
error
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 6, 6:11
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 161
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 238, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 29
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 238
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 204, આજે: 3, સપ્તાહ: 4, મહિને: 29
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 204
conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 207
How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 208
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18

To begin creating your own bot for your Music Streaming Service you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, bots, templates, music, streaming
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 1, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 403, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 31
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 403
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 7:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 182
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56

..sorry, but giving it a try with some avatars - so e.g. Ella Business and Eddie Business have no emotions, no actions and no poses, correct ? Since the drop-down menus are empty, other do have emotions ?

Thanks so much,


Frank

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 216, આજે: 1, સપ્તાહ: 3, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 216
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 203
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2020, 7:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 192
What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 5:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 204
How to Create a Chat Bot for a Pet Store
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2020, 12:57

To begin creating your own bot for your Pet Store you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

 

ટૅગ્સ: how to, bots, business, templates
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 6, 14:10
જવાબો: 0, જોવાઈ: 450, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 47
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Chat Bot for a Pet Store
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2020, 12:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 450
RE: content ratings
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 14 2020, 8:23
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 136
content ratings
દ્વારા gavinf પોસ્ટ Dec 11 2020, 15:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 138
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 9 2020, 7:54
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 174
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 5 2020, 14:20
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 148
Error
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Dec 5 2020, 8:38
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 151
this would be something to great include in your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 2 2020, 8:23
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 191
RE: No avatar voice
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Nov 30 2020, 4:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 221
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:53
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 187
RE: Error when i open Admin
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:32
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 165
RE: No avatar voice
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 23 2020, 7:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 221
No avatar voice
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Nov 22 2020, 23:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 260
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ટૅગ્સ: how to, api, artificial intelligence, analytics, deep learning
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 12, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 471, આજે: 2, સપ્તાહ: 4, મહિને: 34
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 471
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Nov 17 2020, 21:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 225
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 38 | 39 | 40 | 41 | 42