સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Chat Logs

Math

દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 15:44

The 2.5 release added complex math support including BEMAS / PEDMAS and functions.

This nice thing is the bot will show its work, so it can help you with your homework.

The math support is defined in the Calculator Self script.

Brain Bot Hello Jim , what would you like to know?
You what is two plus two?
Brain Bot 2 + 2 = 4
You how about 6 + 6 / 2 * 8 - 5
Brain Bot 6 + 6 / 2 * 8 - 5
= 6 + 3 * 8 - 5
= 6 + 24 - 5
= 25
You what is the square root of 2
Brain Bot Sqrt 2 = 1.4142135623730951
You (2+2) / (3-3*2) + 2^2 / 5^(1+1) - (2 * (2 + 6))
Brain Bot (2 + 2) / (3 - 3 * 2) + 2^2 / 5^(1 + 1) - (2 * (2 + 6))
= 4 / (3 - 3 * 2) + 2^2 / 5^(1 + 1) - (2 * (2 + 6))
= 4 / 3 - 6 + 2^2 / 5^(1 + 1) - (2 * (2 + 6))
= -4.6666666666 + 4 / 5^(1 + 1) - (2 * (2 + 6))
= -4.6666666666 + 4 / 5^2 - (2 * (2 + 6))
= -4.6666666666 + 4 / 25 - (2 * (2 + 6))
= -4.6666666666 + 0.16 - (2 * (2 + 6))
= -4.5066666666 - (2 * 8)
= -4.5066666666 - 16
= -20.5066666666
You sin 2
Brain Bot Sin 2 = 0.9092974268256817
You sqrt sqrt 2
Brain Bot Sqrt sqrt 2
= √ 1.4142135623730951
= 1.189207115002721


ને: 857358
ટૅગ્સ: chat log, math
પોસ્ટ: Apr 14 2015, 15:44
જવાબો: 0
જોવાઈ: 3403, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 2
1 0 4.0/5