સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Bugs and Features

Bug in Twitter bot, options revert

દ્વારા GamerGateStreams પોસ્ટ Oct 28 2014, 17:16

My private Twitter bot, hosted on twitter.botlibre.com, is having problems.

I configured it simply as a retweet bot for certain phrases, so the "Reply to mentions" and "Reply to direct messages" checkboxes have been unchecked. However, when I log out of the website, the checkboxes get checked by themselves, and my DMs and mentions get spammed. Even when I delete all the possible responses, the bot simply repeats the other person's statements back to them.

Please fix.


by admin posted Oct 29 2014, 5:54
Thank you for reporting the issue. I will look into it.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1616, today: 0, week: 4, month: 5

by admin posted Oct 29 2014, 9:09
It seems to be a display issue, if you click on the Twitter tab twice, the checkboxes get their correct values. I will fix this.

I did find an issue with the direct messages not obeying the flag, and will fix this, but I could not find any issue with the mentions. Are you sure your bot is replying to mentions?

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1638, today: 0, week: 6, month: 6

by admin posted Oct 30 2014, 12:52
The issue should be fixed now.

As well, autotweet formulas should now be working.

Please let us know if anything else is not working.

Updated: Oct 30 2014, 12:52
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1773, today: 0, week: 8, month: 10

ને: 481697
પોસ્ટ: Oct 28 2014, 17:16
જવાબો: 3
જોવાઈ: 1744, આજે: 1, સપ્તાહ: 9, મહિને: 16
0 0 0.0/5