સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Self, AIML, and scripting : New to AIML Scripting

RE: New to AIML Scripting

દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 1 2020, 13:40

There seems to be an issue with it not choosing the pattern * with a <that> and <topic> over the category with just the <topic>.

If you move the <that> category first it should work,

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aiml version="2.0">

<category>
<pattern>MAINMENU</pattern>
<template>
<br/><button>Policies Enquiry</button> <button>Logout</button>
</template>
</category>

<category>
<pattern>START</pattern>
<template>
Hi, I'm EVA, your personal assistant, Let me sign you up so that this session is personalized.<br/>
Can I have your UserID please?<split/>
<think><set name="topic">LOGIN</set></think>
</template>
</category>

<topic name="LOGIN">

<category>
<that>Can I have your password as well</that>
<pattern>*</pattern>
<template>
<think><set name="password"><star/></set></think>
Thanks you for the credentials, <formal><get name="username"/></formal><br/>
How can I assist you with the below services ?
<srai>MAINMENU</srai>
<think><set name="topic"></set></think>
</template>
</category>

<category>
<pattern>*</pattern>
<template>
Can I have your password as well
<think><set name="username"><star/></set></think>
</template>
</category>

</topic>

</aiml>


ને: 31255516
પોસ્ટ: Jan 1 2020, 13:40
જવાબો: 0
જોવાઈ: 1870, આજે: 1, સપ્તાહ: 6, મહિને: 35
0 0 0.0/5