સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Chit Chat : How to get bot to correct its grammar problems

RE: How to get bot to correct its grammar problems

દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Oct 28 2018, 6:09

Awesome, but I have another question. I was teaching my bot some words when it resulted in a loop of "Why do humans eat plants?" And then I looked at the log and it said:

2018-10-28 06:04:35.419 - WARNING -- Language:java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 1, Size: 1 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:429) at org.botlibre.thought.language.Language.checkState(Language.java:5525) at org.botlibre.thought.language.Language.processUnderstanding(Language.java:5019) at org.botlibre.thought.language.Language.processConversational(Language.java:3145) at org.botlibre.thought.language.Language.think(Language.java:1546) at org.botlibre.thought.BasicMind.processConsciousThoughts(BasicMind.java:343) at org.botlibre.thought.BasicMind$1$1.run(BasicMind.java:270) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

What should I do to prevent the loop of questions?


ને: 24796943
પોસ્ટ: Oct 28 2018, 6:09
જવાબો: 0
જોવાઈ: 2243, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 1
0 0 0.0/5