સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Self, AIML, and scripting

Trying to make bot call Blogger feeds

દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 5 2016, 21:17

Hi,

I'm trying to get my bot to call my blogger feeds but I'm suck. Anyone know the correct way to do it? I'm just stuck on the Blogger side. I do have a Blogger API key if I need one. This is what I have so far.

 

state LabelFeedPosts {
pattern "I (want need) [articles news posts updates information] (on about) * " template LabelFeeds();
pattern "I'm (looking searching) for [articles news posts updates information info] (on about) * " template LabelFeeds();
pattern "Give me [articles news posts updates information info] (on about) * " template LabelFeeds();
pattern "I need [articles news posts updates information info] related to * " template LabelFeeds();
pattern "Can you help me (find get) [articles news posts updates information info] (on about) * " template LabelFeeds();
pattern "Do you (have post) [articles news posts updates information info] (on about) * " template LabelFeeds();
}

function LabelFeeds() {
posts = Http.requestXML("https://www.blogger.com/feeds/5355627375288883516/posts/default/-/" + star);
if (posts == null) {
return "I'm sorry, I do not have that label indexed.";
}
return "Here are the most recent posts on " + star + ": " posts;
}
}

 

Thank you,

Matt

(@Dvolatility)

 


by Paphus posted Jun 6 2016, 7:09
Your code looks right, what issue do you get?

What are examples of some of your labels?

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1184, today: 2, week: 2, month: 17

ને: 12887870
પોસ્ટ: Jun 5 2016, 21:17
જવાબો: 1
જોવાઈ: 1417, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 14
0 0 0.0/5