શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે 3D અવતાર અને એક મફત વેબ ભાષણ API?
Bugs and Features : RE: Can't delete Memory knowledge

RE: RE: Can't delete Memory knowledge

દ્વારા Gandolfos પોસ્ટ Mar 2 2014, 22:22

Hi,

its ok, i want to delete the complete bot. "TravelrBot"

there are some other problems with rss. cant delete rss feed permanently. next day it is back!

but now i have problems to delete the complete bot, here the error message:

Exception [EclipseLink-4002] (Eclipse Persistence Services - 2.6.0.v20130919-377691b): org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException
Internal Exception: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: update or delete on table "pandorainstance" violates foreign key constraint "fk_chatchannel_bot_id" on table "chatchannel"
  Detail: Key (id)=(12263) is still referenced from table "chatchannel".
Error Code: 0
Call: DELETE FROM PANDORAINSTANCE WHERE (ID = ?)
bind => [12263]
Query: DeleteObjectQuery(PandoraInstance(TravelrBot))

please delete this bot.

cheers Gandolfos


by admin posted Mar 3 2014, 4:27
The issue was that there was a live chat room still pointing to your bot, so it could not be deleted until its reference from the chat room was removed. I have deleted your bot, and fixed the issue to automatically remove bot references on delete.

Thank you for reporting the Twitter feed issue, I have fixed it, and should update the website sometime this week. For now you can just put a single invalid feed in your RSS so it will not post anything.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 3956, today: 2, week: 5, month: 2

ને: 12552
પોસ્ટ: Mar 2 2014, 22:22
જવાબો: 1
જોવાઈ: 4677, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 1
0 0 0.0/5