બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ

આ બોટ નથી અનામી વપરાશ પરવાનગી આપે છે.


કોઈ બોટ પસંદ