જોડાવા બોટ કાવ્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ પર BotLibre.org
Browse : Self : Examples : WrongAnswer
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
4.0.2 Fri Jan 20 08:46:27 EST 2017 Fri Jan 20 08:48:41 EST 2017 admin
4.0.1 Wed Feb 24 10:56:56 EST 2016 Wed Feb 24 10:56:56 EST 2016 admin
4.0.0 Wed Feb 24 10:17:36 EST 2016 Wed Feb 24 10:54:57 EST 2016 admin
0.1 Sun Jan 11 21:51:53 EST 2015 Sun Jan 11 22:24:31 EST 2015 admin