ડાઉનલોડ કરો આ ઓપન સોર્સ બોટ કાવ્ય કોમ્યુનિટી આવૃત્તિ અને સ્થાપિત બોટ કાવ્ય તમારા પોતાના સર્વર પર
Browse : BotLibre.org : botlibre.org/download
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.8 Tue Dec 19 12:33:19 EST 2017 Tue Dec 19 12:33:19 EST 2017 admin
0.7 Fri Jun 02 09:53:47 EDT 2017 Fri Jun 02 09:53:47 EDT 2017 admin
0.6 Tue Mar 08 17:45:50 EST 2016 Tue Mar 08 17:47:25 EST 2016 admin
0.5 Fri Mar 04 14:22:56 EST 2016 Fri Mar 04 14:22:56 EST 2016 admin
0.4 Wed Feb 10 13:32:32 EST 2016 Wed Feb 10 13:32:32 EST 2016 admin
0.3 Wed Feb 10 13:22:19 EST 2016 Wed Feb 10 13:22:19 EST 2016 admin
0.2 Wed Feb 03 12:21:27 EST 2016 Wed Feb 03 12:21:27 EST 2016 admin
0.1 Wed Jan 13 11:29:29 EST 2016 Wed Jan 13 11:33:32 EST 2016 admin