બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ
Browse : Bot Libre : Bugs and Features

બ્રાઉઝ કરો

207 results.
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 1, 11:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6
RE: pioyu is repeating
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 1, 10:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 9
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 30, 10:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29, 14:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 8
pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29, 14:07
જવાબો: 4 | જોવાઈ: 12
keyphrase problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 9, 11:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 27
RE: star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 30, 12:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 32
RE: star is not working with set tag
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 30, 9:02
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 47
star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 28, 15:48
ટૅગ્સ: sets
સુધારાશે: Oct 28, 15:51
જવાબો: 2, જોવાઈ: 70, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 7
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 28, 15:48
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 70
chatbot that learn her likes and dislikes
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 20, 18:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 43
RE: sets have stopped working for thieve
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 17, 12:47
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 43
RE: sets have stopped working for thieve
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 17, 11:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 45
sets have stopped working for thieve
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 16, 12:52
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 2, જોવાઈ: 50, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
sets have stopped working for thieve
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 16, 12:52
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 50
RE: sets are not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15, 8:49
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 43
ai animations for chatbot avatars
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 14, 19:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 47
sets are not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 11, 10:47
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 49
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 25, 8:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 78
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10, 15:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 92
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10, 15:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 91
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9, 8:37
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 108
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8, 12:27
જવાબો: 0, જોવાઈ: 114, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8, 12:27
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 114
RE: i won't work in set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8, 8:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 92
RE: unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8, 8:21
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 79
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8, 8:19
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 87
i won't work in set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6, 13:39
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 83
unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 5, 19:59
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 90
program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4, 12:19
જવાબો: 6 | જોવાઈ: 119
RE: problems with TOPIC
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 11, 18:31
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 172
problems with TOPIC
દ્વારા bots4ever પોસ્ટ Mar 11, 12:07
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 176
feature request to allow a chatbot to forget
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 264
another problem with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:07
ટૅગ્સ: programming
જવાબો: 0, જોવાઈ: 299, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
another problem with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 299
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 8:53
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 261
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 19 2018, 17:06
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 242
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 17 2018, 10:36
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 224
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 16 2018, 19:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 234
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 14 2018, 8:59
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 260
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 13 2018, 9:32
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 264
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 6 2018, 9:36
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 248
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2018, 8:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 261
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 5 2018, 18:00
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 241
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 5 2018, 16:14
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 250
certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 3 2018, 14:59
જવાબો: 10 | જોવાઈ: 305
RE: response and action for chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 28 2018, 10:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 348
RE: response and action for chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 28 2018, 8:01
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 318
response and action for chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 27 2018, 18:30
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 313
RE: feature request for aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2018, 17:02
જવાબો: 0, જોવાઈ: 366, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: feature request for aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2018, 17:02
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 366
feature request for aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 25 2018, 15:46
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 317
RE: your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 25 2018, 15:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 307
RE: your free aiml does not work
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2018, 11:17
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 348
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 2, જોવાઈ: 396, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 396
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 15:35
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 312
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 11:51
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 314
eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 11:07
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 357
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 23 2018, 7:15
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 395
RE: Error when i open Admin
દ્વારા Dean_Winchester. પોસ્ટ Feb 22 2018, 18:35
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 417
RE: Botlibre Desktop features
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 27 2017, 18:10
જવાબો: 0, જોવાઈ: 499, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 6
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
RE: Botlibre Desktop features
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 27 2017, 18:10
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 499
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4