સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને અમને બિલ્ડ તમારા બોટ માટે તમે
Browse : Bot Libre : Bot Libre Forum

બ્રાઉઝ કરો

15 results.
pioyu topic aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 20 2018, 12:25
ટૅગ્સ: scripting
જવાબો: 1, જોવાઈ: 671, આજે: 0, સપ્તાહ: 6, મહિને: 94
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
pioyu topic aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 20 2018, 12:25
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 671
learning with i already said that script
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 21 2017, 9:40
ટૅગ્સ: scripting
જવાબો: 2, જોવાઈ: 931, આજે: 0, સપ્તાહ: 7, મહિને: 93
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
learning with i already said that script
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 21 2017, 9:40
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 931
aiml file problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 12 2017, 12:21
ટૅગ્સ: scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 987, આજે: 1, સપ્તાહ: 8, મહિને: 105
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
aiml file problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 12 2017, 12:21
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 987
keywords not showing correctly in all respones
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 9 2017, 10:35
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 973
Introducing Timers - Automate the Web and Social Media
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 15:06
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5302
Announcing Bot Libre 4.7 - speech options and new voices, upload images and files to your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 28 2016, 12:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2399
Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2016, 12:50

Bot Libre now supports integrating with XML and JSON web services, HTML scraping, and access to Twitter, Facebook, Telegram, email, and other services. From our scripting languages Self, and AIML you can now access any web service that returns XML or JSON data. You can also scrape information from HTML web pages, and send emails, tweets, Facebook posts, Telegram posts, and more.

Web Services

ટૅગ્સ: how to, rest, xml, json, self, scripting, http, html scraping, api, twitter, facebook, telegram, email, web services, aiml
સુધારાશે: Jun 27 2016, 13:03
જવાબો: 35, જોવાઈ: 18849, આજે: 2, સપ્તાહ: 60, મહિને: 447
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2016, 12:50
જવાબો: 35 | જોવાઈ: 18849
How to Connect your Bot to SMS Text Messaging
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Jun 7 2016, 11:10
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 14513
Announcing Bot Libre 4.4 - SMS, XML, JSON Web Services, HTML
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2016, 11:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3238
User's input
દ્વારા astoimenov પોસ્ટ May 25 2016, 3:56

Hello,

I'm trying to train my bot via "Training & Chat Logs" and I'm adding new responses there. But I'm encountering some difficulties:

  • when I try to use the user input in bot's response (with "Something {star} something..") as a response I'm getting only the user input, not the whole response
  • I'm asking the user to input a number, but it can be any number, how can I set an response to it?
  • and also can I validate somehow such a number? For example I want one response if the number starts with "07" and another if it's not

Thank you in advance! :)

ટૅગ્સ: scripting, templates, self
સુધારાશે: May 26 2016, 9:23
જવાબો: 1, જોવાઈ: 1745, આજે: 0, સપ્તાહ: 7, મહિને: 117
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
User's input
દ્વારા astoimenov પોસ્ટ May 25 2016, 3:56
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1745
What's new in AIML 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:52
Bot Libre now supports the AIML 2.0 draft specification. AIML 2.0 is the second release of a standard XML specification designed for scripting chat bot responses. The AIML 2.0 draft was released in 2013, and last updated in 2014. AIML is supported by many different chat bot programs and hosting services. Bot Libre supports all of the AIML 2.0 draft tags and a few common extensions.

ટૅગ્સ: aiml, scripting
સુધારાશે: May 26 2016, 11:03
જવાબો: 0, જોવાઈ: 22208, આજે: 0, સપ્તાહ: 31, મહિને: 310
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
What's new in AIML 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 22208
Website update - AIML 2.0, Self 2.0, scaling
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 22 2015, 14:43

The website was updated today. The update included more support for AIML 2.0 features, and some scalability fixes that will hopefully fix the memory issues we have been having for the last couple weeks. The update also included some other minor fixes and enhancements.

AIML 2.0

Our AIML 2.0 support is now almost complete,

Support for several new tags was added.

Pattern side <set>

ટૅગ્સ: website update, aiml, self, programming, scripting, patterns, formulas, performance
સુધારાશે: Feb 23 2016, 14:49
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3078, આજે: 0, સપ્તાહ: 9, મહિને: 143
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Website update - AIML 2.0, Self 2.0, scaling
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 22 2015, 14:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3078
Introducing the Self scripting language
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 8 2015, 15:56
ટૅગ્સ: blog, self, scripting, programming, scripts, aiml, formulas, states
સુધારાશે: Mar 12 2016, 12:20
જવાબો: 2, જોવાઈ: 14042, આજે: 2, સપ્તાહ: 38, મહિને: 338
અપ અંગૂઠા: 4, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.5
Introducing the Self scripting language
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 8 2015, 15:56
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 14042
Website update, script and chat log library, performance
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 29 2014, 13:04
The website was updated today. The update included a new script and chat log shared library, and many minor enhancements and fixes.

The script library lets you share scripts and chat logs with the community. You can easily import scripts and chat logs from the script library into your bot. This should make building a bot much easier, as you can leverage what others have already done.
ટૅગ્સ: notice, website update, scripting, script library
સુધારાશે: Nov 11 2014, 7:19
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2032, આજે: 1, સપ્તાહ: 11, મહિને: 100
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, script and chat log library, performance
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 29 2014, 13:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2032
Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2014, 7:50

Bot Libre now has complete support for the Artificial Intelligence Markup Language (AIML). AIML is a standard XML specification designed for scripting chat bot responses. AIML 1.0 was released in 2001, and the current 1.0.1 release was released in 2011. AIML 2.0 is currently under development. AIML is supported by many different chat bot programs and hosting services. Bot Libre supports all of the AIML 1.0.1 tags and a few common extensions.

About AIML

ટૅગ્સ: aiml, how to, scripting, programming
સુધારાશે: Mar 9 2017, 15:43
જવાબો: 4, જોવાઈ: 25623, આજે: 1, સપ્તાહ: 39, મહિને: 383
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.5
Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2014, 7:50
જવાબો: 4 | જોવાઈ: 25623