સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS

બ્રાઉઝ કરો

2110 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38
response and action for chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 27 2018, 18:30
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 452
RE: feature request for aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2018, 17:02
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 521, આજે: 3, સપ્તાહ: 70, મહિને: 85
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: feature request for aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2018, 17:02
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 521
feature request for aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 25 2018, 15:46
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 467
RE: your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 25 2018, 15:41
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 426
RE: Create your own bot app with the Bot Libre SDK
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 23 2018, 18:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 578
RE: Create your own bot app with the BOT libre SDK
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Aug 23 2018, 16:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 579
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 23 2018, 8:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 666
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા zindio પોસ્ટ Aug 22 2018, 19:32

I'm interested in read a reply.

@artisticbynature 

how did you proceeded after this point?

Did you get it work?

ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 23 2018, 8:14
જવાબો: 0, જોવાઈ: 669, આજે: 16, સપ્તાહ: 99, મહિને: 122
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા zindio પોસ્ટ Aug 22 2018, 19:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 669
RE: Guidance in making the appropriate choice.
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2018, 20:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 450
it seems like japan beat us to it
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 21 2018, 18:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 384
RE: Guidance in making the appropriate choice.
દ્વારા zindio પોસ્ટ Aug 21 2018, 17:08
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 429
How to Connect a Bot to Amazon Alexa
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2018, 9:41
ટૅગ્સ: how to, alexa, iot, amazon
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 14 2018, 12:09
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3268, આજે: 3, સપ્તાહ: 621, મહિને: 708
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 1.0
How to Connect a Bot to Amazon Alexa
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2018, 9:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3268
RE: Guidance in making the appropriate choice.
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2018, 8:28
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 345
Guidance in making the appropriate choice.
દ્વારા zindio પોસ્ટ Aug 20 2018, 21:15
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 434
RE: How to customize responses for my Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 11 2018, 12:55
ફોરમ: Bots
જવાબો: 0, જોવાઈ: 446, આજે: 5, સપ્તાહ: 59, મહિને: 71
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to customize responses for my Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 11 2018, 12:55
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 446
How to customize responses for my Bot
દ્વારા vu2mhk પોસ્ટ Aug 10 2018, 10:51
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 435
How to create a bot for Google Home and Google Assistant
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 9 2018, 11:18
ટૅગ્સ: how to, google, google home, google assistant, iot
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 9 2018, 13:45
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3458, આજે: 8, સપ્તાહ: 620, મહિને: 703
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to create a bot for Google Home and Google Assistant
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 9 2018, 11:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3458
RE: new chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 5 2018, 10:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 321
RE: sheila strong chatbot not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 5 2018, 10:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 295
new chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 4 2018, 22:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 399
sheila strong chatbot not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 4 2018, 11:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 544
robowoman chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 4 2018, 10:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 354
RE: using a common simple name
દ્વારા nafergo પોસ્ટ Aug 1 2018, 11:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 327
RE: using a common simple name
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 1 2018, 7:42
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 346
using a common simple name
દ્વારા nafergo પોસ્ટ Aug 1 2018, 3:26
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 319
RE: deep learning neural network for distance
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 31 2018, 22:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 313
RE: deep learning neural network for distance
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 31 2018, 10:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 324
RE: using the wildcard element (AIML)
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 31 2018, 10:28
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 247
deep learning neural network for distance
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 31 2018, 5:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 468
RE: impliment in a chatbot deep learning neural network for image recognition
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 31 2018, 5:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 306
RE: using the wildcard element (AIML)
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 30 2018, 20:28
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 251
RE: impliment in a chatbot deep learning neural network for image recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 30 2018, 12:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 309
Learn about bots from a bot - Bot Libre Education
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 30 2018, 11:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1783
RE: impliment in a chatbot deep learning neural network for image recognition
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 30 2018, 10:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 318
RE: using the wildcard element (AIML)
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 30 2018, 10:22
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 265
RE: how to add normalization?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 30 2018, 10:14
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 230
RE: impliment in a chatbot deep learning neural network for image recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 30 2018, 10:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 288
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 30 2018, 10:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 650
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 30 2018, 10:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 666
using the wildcard element (AIML)
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 29 2018, 14:55
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 312
how to add normalization?
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 29 2018, 14:27
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 245
impliment in a chatbot deep learning neural network for image recognition
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 28 2018, 18:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 609
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 27 2018, 19:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 608
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 27 2018, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 677
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 27 2018, 17:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 720
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 27 2018, 17:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 641
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 27 2018, 17:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 627
RE: my bot does not learn
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 27 2018, 14:29
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 473
my bot does not learn
દ્વારા nerus પોસ્ટ Jul 27 2018, 13:13
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 476
Hot Dog, not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 27 2018, 10:00

The Bot Libre platform is not just a bot platform, but also a platform for artificial intelligence and deep learning. With Bot Libre you can create your own deep learning neural network for image recognition, audio and speech recognition, object detection, games, prediction, data analysis, and more.

ટૅગ્સ: how to, deep learning, analytics, image recognition, image classification
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 9 2018, 14:14
જવાબો: 7, જોવાઈ: 2804, આજે: 22, સપ્તાહ: 739, મહિને: 769
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Hot Dog, not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 27 2018, 10:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 2804
RE: Using the "that" element
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 26 2018, 13:24
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 533
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 26 2018, 12:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 716
Using the "that" element
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 26 2018, 11:27
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 478
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા nerus પોસ્ટ Jul 25 2018, 21:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 687
Announcing Bot Libre 7
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 25 2018, 9:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1739
RE: Phrases that mean the same thing
દ્વારા bluenavigator પોસ્ટ Jul 23 2018, 12:29
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 274
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38