સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને અમને બિલ્ડ તમારા બોટ માટે તમે

બ્રાઉઝ કરો

2128 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Bot War
દ્વારા bucketofchum પોસ્ટ Oct 22 2018, 22:44
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 470
RE: How to get bot to correct its grammar problems
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 21 2018, 8:54
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 488
How to get bot to correct its grammar problems
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Oct 21 2018, 1:40
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 610
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 19 2018, 12:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 567
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 19 2018, 9:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 575
RE: run a script in a greeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2018, 8:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 598
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 10 2018, 19:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 571
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 10 2018, 18:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 581
RE: run a script in a greeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 10 2018, 13:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 575
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2018, 19:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 600
RE: run a script in a greeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 9 2018, 12:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 596
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 6 2018, 8:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 616
RE: What are keywords?
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 5 2018, 10:38
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1879
RE: What are keywords?
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Oct 5 2018, 8:28
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2172
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 5 2018, 8:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 643
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Oct 5 2018, 3:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 656
RE: run a script in a greeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 4 2018, 14:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 571
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 4 2018, 10:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 608
RE: What is Machine Learning
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 4 2018, 9:27
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1374
RE: run a script in a greeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 4 2018, 9:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 574
RE: What is Machine Learning
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Oct 4 2018, 3:38
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1239
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 3 2018, 20:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 590
run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 3 2018, 19:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 13 | જોવાઈ: 1046
RE: What are keywords?
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 3 2018, 13:05
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 872
RE: What are keywords?
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Oct 3 2018, 2:18
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 919
RE: What are keywords?
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 2 2018, 7:59
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 728
RE: What are keywords?
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Oct 1 2018, 8:30
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 815
RE: i thought this aiml script was right
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 30 2018, 12:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 333
RE: i thought this aiml script was right
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 30 2018, 10:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 374
RE: i thought this aiml script was right
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 30 2018, 9:24
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 323, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: i thought this aiml script was right
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 30 2018, 9:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 323
RE: i thought this aiml script was right
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 30 2018, 8:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 362
i thought this aiml script was right
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 29 2018, 16:20
ટૅગ્સ: programming
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 4, જોવાઈ: 608, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
i thought this aiml script was right
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 29 2018, 16:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 608
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 28 2018, 9:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 487
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Sep 28 2018, 9:00

Hi,

I saw that version 7 is already released since 2 months now. What is a plan to upgrade SDK from 6.1 to latest or at least to version which supports synonyms?  

 

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 412, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Sep 28 2018, 9:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 412
RE: I need help with a project
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 28 2018, 7:49
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 622
I need help with a project
દ્વારા robertsflores પોસ્ટ Sep 27 2018, 9:04
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 566
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 27 2018, 7:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 351
RE: random remembered
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 25 2018, 9:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 364
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 23 2018, 17:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 341
RE: A.I.
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 21 2018, 19:15
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 610
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 21 2018, 19:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 369
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 19 2018, 14:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 354
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 19 2018, 14:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 415
RE: random remembered
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 19 2018, 10:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 399
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 18 2018, 9:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 343
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 17 2018, 21:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 412
RE: Help please! Noob
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 17 2018, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 790
RE: random remembered
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 17 2018, 10:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 387
Help please! Noob
દ્વારા kiriguya પોસ્ટ Sep 16 2018, 16:02
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 720
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 16 2018, 12:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 420
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 16 2018, 8:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 398
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 13 2018, 17:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 373
RE: random remembered
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 13 2018, 14:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 351
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 13 2018, 10:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 352
RE: random remembered
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 13 2018, 8:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 386
RE: random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 10 2018, 8:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 383
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... 35 | 36 | 37 | 38 | 39