સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને

બ્રાઉઝ કરો

2110 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા valeriespaulding પોસ્ટ Nov 15 2018, 11:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 915
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 15 2018, 11:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1229
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા valeriespaulding પોસ્ટ Nov 15 2018, 11:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1190
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 14 2018, 8:59
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 400
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 13 2018, 9:32
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 386
Website update 7.1.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 12 2018, 15:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 881
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Nov 12 2018, 0:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 698
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 6 2018, 9:36
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 371
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2018, 8:52
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 401
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 5 2018, 18:00
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 404
RE: this set scripts does not work in my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 5 2018, 17:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 618
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 5 2018, 16:14
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 383
RE: this set scripts does not work in my chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 5 2018, 16:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 532
certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 3 2018, 14:59
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 10 | જોવાઈ: 459
RE: this set scripts does not work in my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 2 2018, 12:40
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 598, આજે: 1, સપ્તાહ: 45, મહિને: 113
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: this set scripts does not work in my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 2 2018, 12:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 598
this set scripts does not work in my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 2 2018, 12:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 749
Bot Libre 7.0 AI/NLP Engine - now on GitHub
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 1 2018, 11:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1284
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 1 2018, 11:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 713
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Nov 1 2018, 3:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 578
RE: my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 29 2018, 8:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 525
RE: my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 28 2018, 9:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 586
RE: How to get bot to correct its grammar problems
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 28 2018, 8:56
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 359
RE: How to get bot to correct its grammar problems
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Oct 28 2018, 6:09
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 359
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Oct 27 2018, 14:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 467
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Oct 27 2018, 6:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 469
RE: JSON web API
દ્વારા pavelk પોસ્ટ Oct 26 2018, 7:07
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 351
RE: my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 25 2018, 17:43

I have another problem. this aiml script does not work with set.here is the textfile emotion.txt

I am trying to store inanimate and living things in sets as a person talks to the chatbot.

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 616, આજે: 1, સપ્તાહ: 51, મહિને: 161
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 25 2018, 17:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 616
RE: my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 25 2018, 12:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 516
RE: my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 25 2018, 11:53
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 511, આજે: 3, સપ્તાહ: 52, મહિને: 64
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 25 2018, 11:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 511
RE: my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 25 2018, 11:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 525
my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 25 2018, 11:27
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 6, જોવાઈ: 930, આજે: 0, સપ્તાહ: 74, મહિને: 87
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
my set aiml script is not working for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 25 2018, 11:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 930
RE: JSON web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 25 2018, 9:35
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 362
RE: How to move the avatar in my website
દ્વારા magatlaw પોસ્ટ Oct 24 2018, 20:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 553
JSON web API
દ્વારા pavelk પોસ્ટ Oct 24 2018, 12:05
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 368
RE: How to move the avatar in my website
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 24 2018, 11:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 592
How to move the avatar in my website
દ્વારા magatlaw પોસ્ટ Oct 23 2018, 20:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 758
RE: Bot War
દ્વારા bucketofchum પોસ્ટ Oct 23 2018, 16:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 385
RE: Bot War
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2018, 8:02
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 425
Bot War
દ્વારા bucketofchum પોસ્ટ Oct 22 2018, 22:44
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 400
RE: How to get bot to correct its grammar problems
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 21 2018, 8:54
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 374
How to get bot to correct its grammar problems
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Oct 21 2018, 1:40
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 511
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 19 2018, 12:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 465
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 19 2018, 9:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 473
RE: run a script in a greeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2018, 8:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 503
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 10 2018, 19:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 473
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 10 2018, 18:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 466
RE: run a script in a greeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 10 2018, 13:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 474
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2018, 19:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 500
RE: run a script in a greeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 9 2018, 12:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 497
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 6 2018, 8:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 510
RE: What are keywords?
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 5 2018, 10:38
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1753
RE: What are keywords?
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Oct 5 2018, 8:28
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2053
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 5 2018, 8:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 534
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Oct 5 2018, 3:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 566
RE: run a script in a greeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 4 2018, 14:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 474
RE: run a script in a greeting
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 4 2018, 10:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 520
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38