જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2110 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38
RE: Error while accessing External API's
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2017, 11:37
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 863
RE: remember random
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2017, 11:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 579
Error while accessing External API's
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 26 2017, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1163
remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 25 2017, 12:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 924
RE: answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 25 2017, 10:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 593
RE: answer to speech
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2017, 8:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 523
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 25 2017, 7:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 897
RE: answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2017, 21:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 614
RE: answer to speech
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2017, 21:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 569
answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2017, 11:39
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 4, જોવાઈ: 948, આજે: 0, સપ્તાહ: 83, મહિને: 94
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2017, 11:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 948
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2017, 16:35
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 920, આજે: 0, સપ્તાહ: 33, મહિને: 44
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2017, 16:35
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 920
RE: subdomain
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2017, 16:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 360
subdomain
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 23 2017, 13:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 383
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 23 2017, 3:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1013
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા admin પોસ્ટ May 22 2017, 13:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1020
AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 22 2017, 9:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 1205
RE: chatbot with likes and dislikes
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 22 2017, 7:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 389
RE: chatbot with likes and dislikes
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2017, 16:41
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 377, આજે: 0, સપ્તાહ: 28, મહિને: 32
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: chatbot with likes and dislikes
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2017, 16:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 377
chatbot with likes and dislikes
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 18 2017, 18:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 393
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 17 2017, 14:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1863
RE: inquiry script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 17 2017, 8:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 388
RE: inquiry script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 17 2017, 7:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 349
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 100011350342961 પોસ્ટ May 17 2017, 4:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1886
RE: inquiry script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 16 2017, 20:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 450
inquiry script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 16 2017, 15:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 427
RE: How would i compare two sentences simultaneuosly for similar words?
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 17:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 434
RE: How would i compare two sentences simultaneuosly for similar words?
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 15:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 431
Introducing Timers - Automate the Web and Social Media
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4823
How would i compare two sentences simultaneuosly for similar words?
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 13:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 401
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 10:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 376
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 8:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 362
RE: identify by category
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 7:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 454
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 19:17
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 13 2017, 7:24
જવાબો: 0, જોવાઈ: 445, આજે: 0, સપ્તાહ: 30, મહિને: 31
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 19:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 445
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 425
RE: identify by category
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2017, 16:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 434
Annoucing Bot Libre Personal Assistant 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2017, 15:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1742
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 12:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 409
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 11:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 331
RE: identify by category
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2017, 10:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 429
Please some hints on Bot persistence and Bot.createInstanceFromPool method!
દ્વારા marco.zoncu પોસ્ટ May 12 2017, 9:18

Hi,

I'm trying to integrate BotLibre in my project: I've been able to successfully create bots and provide them with a consistent knowledge base, but still I'm not able to make them persistent on the DB, for a pending dialog to be resumed at a later time.

I suppose my entry point is Bot.createInstanceFromPool with isSchema="true" (correct?), but it always fails with the following message:

relation "vertex" does not exist

ટૅગ્સ: bot persistence persistency postgres postgresql createinstancefrompool createinstance databasememory pool pooling
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 824, આજે: 0, સપ્તાહ: 32, મહિને: 40
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Please some hints on Bot persistence and Bot.createInstanceFromPool method!
દ્વારા marco.zoncu પોસ્ટ May 12 2017, 9:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 824
identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 6:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 532
RE: problem with my plant aiml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 11 2017, 13:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 360
RE: problem with my plant aiml script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 11 2017, 7:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 390
problem with my plant aiml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 11 2017, 2:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 426
new improved blair chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 10 2017, 11:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 419
RE: add animal names from webpage to list
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 9 2017, 17:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 393
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 9 2017, 16:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 435
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 9 2017, 14:32
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 536, આજે: 1, સપ્તાહ: 33, મહિને: 41
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 9 2017, 14:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 536
RE: Creating a 3D avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ May 9 2017, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 794
RE: add animal names from webpage to list
દ્વારા admin પોસ્ટ May 9 2017, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 316
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 9 2017, 14:05
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 413, આજે: 0, સપ્તાહ: 33, મહિને: 38
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 9 2017, 14:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 413
Creating a 3D avatars
દ્વારા samarsultan પોસ્ટ May 9 2017, 9:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1352
add animal names from webpage to list
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 8 2017, 21:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 398
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 8 2017, 12:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 359
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 8 2017, 10:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 403
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 8 2017, 9:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 434
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38