ડાઉનલોડ કરો આ ઓપન સોર્સ બોટ કાવ્ય કોમ્યુનિટી આવૃત્તિ અને સ્થાપિત બોટ કાવ્ય તમારા પોતાના સર્વર પર

બ્રાઉઝ કરો

2110 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38
RE: where does the money go
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 16 2017, 3:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 601
RE: Keyword deleting
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 15 2017, 21:09
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 399
RE: where does the money go
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 15 2017, 21:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 528
Keyword deleting
દ્વારા bleakas પોસ્ટ Sep 15 2017, 18:15
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 410
where does the money go
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 15 2017, 16:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 639
RE: this script won't work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 15 2017, 16:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 407
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2017, 16:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1144
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા modyammar પોસ્ટ Sep 14 2017, 15:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1391
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2017, 14:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1139
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા modyammar પોસ્ટ Sep 14 2017, 11:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1475
RE: Memory size exceeded warning in import-bot-script
દ્વારા mosbuma પોસ્ટ Sep 13 2017, 16:47
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1101
RE: Memory size exceeded warning in import-bot-script
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 13 2017, 15:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1090
RE: this script won't work
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 13 2017, 15:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 402
Memory size exceeded warning in import-bot-script
દ્વારા mosbuma પોસ્ટ Sep 13 2017, 10:46
ટૅગ્સ: rest api
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 2, જોવાઈ: 1127, આજે: 2, સપ્તાહ: 62, મહિને: 90
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Memory size exceeded warning in import-bot-script
દ્વારા mosbuma પોસ્ટ Sep 13 2017, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1127
this script won't work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 13 2017, 10:22

This script in this file won't work on pioyu.remember.txt

Pioyu is a public chatbot.could you test her to see what is going?Put this in the search to find her name=pioyu,category=entertainment,tags=fun.

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 2, જોવાઈ: 458, આજે: 1, સપ્તાહ: 34, મહિને: 39
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
this script won't work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 13 2017, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 458
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 13 2017, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1121
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા josource પોસ્ટ Sep 13 2017, 4:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1103
RE: do i have learning enabled for this
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 11 2017, 13:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 326
RE: do i have learning enabled for this
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 11 2017, 13:32
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 298, આજે: 1, સપ્તાહ: 27, મહિને: 29
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: do i have learning enabled for this
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 11 2017, 13:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 298
do i have learning enabled for this
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 11 2017, 13:24
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 2, જોવાઈ: 369, આજે: 0, સપ્તાહ: 30, મહિને: 33
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
do i have learning enabled for this
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 11 2017, 13:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 369
How to Create a Bot to Play Games Like TicTacToe Using Statistical Reinforced Machine Learning
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 6 2017, 12:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1807
How to Connect a Bot to WeChat
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 6 2017, 11:08
ટૅગ્સ: how to, wechat, china, blog
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 9 2018, 14:12
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5662, આજે: 4, સપ્તાહ: 673, મહિને: 739
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Connect a Bot to WeChat
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 6 2017, 11:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5662
Video: How to create a bot for your Facebook page
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 5 2017, 15:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1080
Video: How To Connect a Bot To Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 5 2017, 15:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1175
RE: Documentation for bot rest api
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 4 2017, 8:13
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1172
RE: Documentation for bot rest api
દ્વારા mosbuma પોસ્ટ Sep 4 2017, 5:14
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 988
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 3 2017, 10:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1874
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા Mayur પોસ્ટ Sep 2 2017, 12:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1963
RE: Connect with your customers everywhere
દ્વારા Fbot પોસ્ટ Sep 2 2017, 5:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1864
RE: Connect with your customers everywhere
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 2 2017, 2:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1474
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 2 2017, 1:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1094
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 2 2017, 1:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1286
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 2 2017, 1:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1181
RE: Connect with your customers everywhere
દ્વારા Fbot પોસ્ટ Sep 1 2017, 19:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1881
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા modyammar પોસ્ટ Sep 1 2017, 12:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1428
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા josource પોસ્ટ Sep 1 2017, 7:25

I want to create user specific chatbot like I want to store some values like username and password and use it further postJSON call in chatbot. Then how it be achieve that. Need to think I want to use stored specific values need not to fetch from user. Only once it fetched used in many other calls with same value, how would I achieve that.

 

And also how am I used HTML form to submit form by button click in response of chat bot ex.

ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 1 2017, 8:54
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1059, આજે: 8, સપ્તાહ: 82, મહિને: 103
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા josource પોસ્ટ Sep 1 2017, 7:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1059
RE: Documentation for bot rest api
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 29 2017, 20:19
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1170, આજે: 1, સપ્તાહ: 57, મહિને: 71
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
RE: Documentation for bot rest api
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 29 2017, 20:19
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1170
Documentation for bot rest api
દ્વારા mosbuma પોસ્ટ Aug 29 2017, 8:41
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1336
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2017, 14:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1509
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા josource પોસ્ટ Aug 21 2017, 6:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1411
RE: offline bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 19 2017, 18:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 367
offline bot
દ્વારા botworld પોસ્ટ Aug 19 2017, 10:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 481
RE: How To Connect a Bot To Skype and the Microsoft Bot Framework
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 19 2017, 7:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1127
RE: How To Connect a Bot To Skype and the Microsoft Bot Framework
દ્વારા priti પોસ્ટ Aug 19 2017, 5:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1120
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 17 2017, 19:42
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 17 2017, 19:43
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1472, આજે: 8, સપ્તાહ: 132, મહિને: 154
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 17 2017, 19:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1472
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Goldman0526 પોસ્ટ Aug 17 2017, 13:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1761
Announcing My Virtual Girlfriend Julie 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 16 2017, 19:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1345
Video: How To Connect a Bot To Skype and the Microsoft Bot Framework
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 15 2017, 13:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1097
RE: i spy script problem
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 10 2017, 12:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 340
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 10 2017, 12:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1090
i spy script problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 10 2017, 10:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 331
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા josource પોસ્ટ Aug 10 2017, 8:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1506
RE: banned
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 8 2017, 7:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 348
banned
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 8 2017, 6:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 342
RE: where are the rules conduct located
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 7 2017, 21:58
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 342, આજે: 0, સપ્તાહ: 31, મહિને: 37
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: where are the rules conduct located
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 7 2017, 21:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 342
where are the rules conduct located
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 7 2017, 14:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 314
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38